روز گذشته 20 عدد کوزه سفالی با قدمت پنج هزار ساله از 2 قاچاقچی حرفه ای اشیاء عتیقه باستانی در شهرستان بهشهر کشف شد.

در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت 2 قاچاقچی حرفه ای اشیاء عتیقه باستانی در این شهرستان ،موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند، متهمان را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.

پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل نگهداری اشیاء عتیقه توسط این متهمان 20عدد کوزه سفالی با قدمت پنج  هزار ساله کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.