مردم شهر دارالمومنین و هزار سنگر آمل در هفتمین روز آسمانی شدن عالم ربانی، حضرت آیت الله حسن زاده آملی زیر باران رحمت الهی به میدان ۱۷ شهریور آمل آمدند تا ارادت خود را به این سالک توحیدی نشان دهند.