پانزدهم شهریور الی 15 مهرماه، فصل عاشقی مرال ها می باشد و به همین منظور سری به پیرکوه چلاو و منطقه کریک چشمه زدیم تا گزارشی از عاشقی مرال ها، مردم، محیط بانان و عمو پیرطاهر تهیه کنیم.