مصطفی رضاییان یکی از کارکنان شبکه بانکی شهرستان آمل با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در مورد اجرای طرح تحول چک مصوب سال 1397 که از 14 فروردین ماه 1400 اجرایی خواهد شد، توضیحات کامل و جامعی را بیان کردند.