💢 عشرت کراری مدیر عامل خانه مطبوعات استان مازندران، به مناسبت 5 سالگی سایت مازندرانه با حضور در دفتر این پایگاه خبری در خصوص عملکرد این پایگاه خبری توضیحاتی را ارائه داد.