مانور اجرایی مبارزه با بیماری کرونا در طرح شهید سلیمانی صبح امروز در سه روستای ورکاده ، نوآباد و تازه آباد بخش مرکزی آمل برگزار شد.