نازآفرین قنبری گزارشگر نوجوان مازندرانه در خصوص هجوم ریزگردها به شهرستان آمل در پی صدور بیش از حد مجوز فعالیت معادن در شهرستان آمل، هشدار داد.