ستاد مردمی مبارزه با کرونای شهرستان آمل در چهارمین مرحله، 400 سبد معیشتی با کمک مردم و خیرین تهیه و بین نیازمندان آملی توزیع کردند.