پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : شرکت توتال اطلاعات نفتی
شرکت توتال اطلاعات نفتی را دزدید و رفت
شرکت فرانسوی توتال نه اولین‌بار بلکه دومین‌بار بود که بدعهدی می‌کرد، اگرچه از سوی صاحب‌نظران هشدار داده شده بود. اکنون وزیرنفت باید پاسخگو شد.