پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : جعفر قادری،روز پرستار،بابل
در روز پرستار برگزار شد؛
دیدار مسئولین بابل از بیمارستان یحیی نژاد
مسئولین شهرستان بابل به مناسبت روز پرستار از بیمارستان یحیی نژاد بابل دیدار کردند.