پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

منبع : آملیها
اداره اوقاف بجای به کارگیری افراد جوان تر در هیات امنا از افراد مسن استفاده می کند/شورای شهر آمل به جای بررسی مطالبات مردمی بیشتر درگیر حواشی است / در برابر درآمدهای میلیاردی شهر آمل کم کاری ها صورت گرفته است
تهاجم فرهنگي معقوله اي است که اگر هوشيارانه در مقابلش ايستادگي نکرد بايد انتظار هرگونه هنجار شکني در حوزه هاي مختلف هر جامعه را داشت.