پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : صادق علی

تاریخ تولد : 1334/06/08

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/02/28

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :31

مزار شهید :چهل شهیدان کتالم رامسر