پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غفار

تاریخ تولد : 1345/06/26

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1365/03/07

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :لشکنار نوشهر