پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حاج رمضان

تاریخ تولد : 1340/04/13

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1361/07/27

محل شهادت :موسیان

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار شهدای سفید چاه گلوگاه