پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1340/02/30

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1359/11/18

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :

مزار شهید :امامزاده ابراهیم بابلسر

تو ای بزرگ رهبر اسلام ای خورشید فروزان! ... ای خمینی بزرگ! پیامت را شنیدیم که فرمودی ملتی که خواهران و مادران شیر دلش افتخار به مرگ جوانان برومندش کنند که نهضت شهدا هستند پیروز است و شما ای ملت شریف و بزرگ پیروزید با با دادن خسارت بسیار وفداییان بی شمار. آری ای روح الله! با همه هستی پیامت را ارج می نهیم، با بیداری ملتمان، با پایداری حرکتمان، با نهیب ایمانمان، با نهیب سوزانمان به راهت ادامه می دهیم. آری ما هر چه داریم، ما هرچه هستیم ازجهاد مجاهد آفرینت، از حرکت بیدارگرت، از هدف خدایت و ازآرمان انسانیت پیروی می کنیم . ... با یورش و شعار و حرکت بی امانمان، با به خون تپیدن جسممان درمیدان، با عبادت پرسوزمان در نیمۀ شب، با استقامت بی تردیدمان در نیمروز، در همه جا به قیام قوام بخشت وفاداریم و تا آخرین لحظۀ حیاتمان از جهاد روشن گر ونور بخشت حمایت می کنیم وبه پیروزی نهایی خود ایمان داریم. 2. از تمام شما می خواهم که فقط به فکر امام خمینی باشید و هرگز او را فراموش نکنید