پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سیف الله

تاریخ تولد : 1337/11/05

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1367/02/21

محل شهادت :خرمال

طول مدت حیات :30

مزار شهید :نظامحله گلوگاه