پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نظر علی

تاریخ تولد : 1344/08/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1361/03/08

محل شهادت :پاسگاه شهابیه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :گلوگاه