پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبان

تاریخ تولد : 1346/04/04

محل تولد :تنکابن

تاریخ شهادت :1367/03/07

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :21

مزار شهید :کندسرک تنکابن