پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبانعلی

تاریخ تولد : 1343/03/08

محل تولد :نکا

تاریخ شهادت :1373/05/31

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :30

مزار شهید :گلورد بزرگ نکا