پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : صفحه ای از تاریخ ایران
صفحه ای از تاریخ ایران;سری نهم
مورخین دنیای باستان بیشتر از گفتن واقعیت به داستان پردازی پرداختند
کیاکسار در حالیکه نیرومندترین کشور آن زمان را از خود باقی گذاشت، درگذشت و پسرش " ایخ تویگو" که یونانی ها او را آستیاگس و بابلی ها او را " آژدیدهاگ " میخواندند برتخت سلطنت امپراطوری ماد تکیه زد.
صفحه ای از تاریخ ایران/ سری هشتم;
مادها یکی از طوایف کردها
هرودوت مورخ نام دار یونان باستان ، وی شخصی به نام دیااکو را عامل اصلی اتحادیه ی طوایف ماد و نخستین تشکیل دهنده ی دولت ماد معرفی کرده است.
صفحه ای از تاریخ ایران/سری چهارم
فواید زبان شناسی در تحقیق تاریخ و اصالت اسناد بسیار است
دین شناسی نیز از ارکان تاریخ است که امروز بسیاری از مغرضان تاریخ کوشیده اند مجرای تاریخ را از مجرای تعصبات دینی ساخته و پرداخته سازند.
صفحه ای از تاریخ ایران/سری سوم
افسانه و قصه ادبیات ابتدائی بشر است
در گذشته وجود تاریخ، شناختن آن و داشتن مردان جنگجو و دلاور وسیله ای برای تفاخر و مباهات اقوام و ملل بوده است.
به قلم نیلوفر نوروزی;سری اول
صفحه ای از تاریخ ایران
امروز بیش از هر زمان دیگر، نیاز مبرمی به بررسی صحیح تاریخ در ایران احساس می شود.