پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : زور یه دختر نُه ساله بیشتر از یه مرد قُلدُره …!
زور یه دختر نُه ساله بیشتر از یه مرد قُلدُره …!
دیدین یه عده که ادعای قلدری و زور و بازوشون میشه و فکر میکنن حریف همه هستن، عرضه ندارن برای چند ساعت گشنگی رو تحمل کنن؟