پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : امیر

تاریخ تولد : 1303/11/05

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1365/03/27

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :62

مزار شهید :کشکسرا چالوس