پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سیدمعصوم

تاریخ تولد : 1340/10/28

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1362/01/25

محل شهادت :شمال فکه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :مفقود