پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : باقر

تاریخ تولد : 1331/12/23

محل تولد :تنکابن

تاریخ شهادت :1360/03/31

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :29

مزار شهید : عماریه تنکابن