پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رسول

تاریخ تولد : 1346/06/01

محل تولد : گلوگاه

تاریخ شهادت :1364/12/02

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :18

مزار شهید :گلوگاه - تیله نو