پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : تقی

تاریخ تولد : 1344/15/19

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1361/01/16

محل شهادت :شوش

طول مدت حیات :17

مزار شهید :قائمشهر - موحدین