پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قدرت

تاریخ تولد : 1344/11/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1367/04/15

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :23

مزار شهید :نظامحله بهشهر