پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عبدالرحمان

تاریخ تولد : 1338/11/24

محل تولد : گلوگاه

تاریخ شهادت :1366/08/29

محل شهادت :ماووت

طول مدت حیات :28

مزار شهید :گلوگاه - گلزار سفید چاه