پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1343/04/17

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1365/03/17

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :22

مزار شهید :گلوگاه - گلزار سفید چاه