پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمدعلی

تاریخ تولد : 1338/12/20

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1360/12/01

محل شهادت :تنگه چزابه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :گلوگاه - گلزار سفید چاه