پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فرخ علی

تاریخ تولد : 1335/12/08

محل تولد :تنكابن

تاریخ شهادت :1359/10/20

محل شهادت :دشت آزادگان

طول مدت حیات :24

مزار شهید :مفقود