پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید مظفر

تاریخ تولد : 1344/05/24

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1367/05/27

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :23

مزار شهید :امامزاده عبدا… بابل