پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : کاظم

تاریخ تولد : 1346/01/14

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1367/04/30

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :21

مزار شهید :مفقود