پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضانعلی

تاریخ تولد : 1340/01/25

محل تولد : گلوگاه

تاریخ شهادت :1365/11/17

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :25

مزار شهید :سفید چاه-گلوگاه