پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1340/09/10

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1361/12/04

محل شهادت :عین خوش

طول مدت حیات :21

مزار شهید :سیمرغ - سید محله-کیاکلا