پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : 1330/06/02

محل تولد : گلوگاه

تاریخ شهادت :1364/12/18

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :34

مزار شهید :ولمازو گلوگاه