پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : 1340/12/16

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1360/09/08

محل شهادت :بستان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :کله بست بابلسر