پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابراهیم

تاریخ تولد : 1342/12/26

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1362/12/27

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بالا لموک قائمشهر