پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی احمد

تاریخ تولد : 1343/02/07

محل تولد :تنکابن

تاریخ شهادت :1363/09/02

محل شهادت :12

طول مدت حیات :

مزار شهید :تنکابن - شهر تمشکل