پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : باقر

تاریخ تولد : 1345/04/13

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1367/04/21

محل شهادت :نفت شهر

طول مدت حیات :22

مزار شهید :مفقود