پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

گلایه های تند امام جمعه دابو و دشت سر در خطبه های نمازجمعه;
بی تدبیری مسئولان آمل باعث از دست رفتن امازاده هاشم(ع) از این شهرستان شد/ مسئولان شهرستان آمل به دنبال دوقطبی شدن نباشند
حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقی زاده گفت: برنامه مدون بسیج براساس آیات نورانی قرآن و پیوند میان بسیج و امام زمان(عج) ناگسستنی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

أوصیکم عبادالله ونفسی بِتقوی الله
دراین لحظات عرفانی ,ملکوتی دراین روزجمعه محضرشریف شمانمازگزاران مؤمن وبابصیرت وانقلابی وحزب اللهی برادران عزیزوخواهران ایمانی خودم ابتداءًخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم .بهترین اوقات,بهترین فرصت وبهترین خلوت که موجب جلوت شده است لحظه ای است که انسان باخدای خودش ایجادارتباط می کندوقطعاتوفیق بهره مندی ازانوارالهی جزباعنایت خدابرای ماحاصل نخواهدشدوآن درگرومراعات تقوای الهی است که به ماتوفیق حضورخواهدداد.
عزیزانم مرگ درکمین مانشسته ,فرصت اندک است به مازمان نداده اندکه کی می میریم وکجامی میریم وچه جوری می میریم دلمان برای خودمان بسوزدلحظات جان کندن ,لحظات سختی است روبروشدن باعزرائیل سخت است ولی چگونگی روبروشدن دست من وشماست اینکه انسان چه حالی رابرای حضوردرمحضرعزرائیل برایش محقق می شوددست من وشماست چه شب اول قبری داشته باشیم ,آتش هست, عذاب هست,مارهست,موریانه هست, نکیر و منکر چگونه با من و شما روبرو خواهند شد یا نه در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت هستند پیغمبر هست که سفارش من و شمارا به نکیر و منکرمی کند این هم دست من وشماست همه ی اینها با تقوا.ایجاد می شود.
عزیزانم با بداخلاقی هیچ کسی ,هیچ راهی راپیدانکرده بداخلاق نباشیم خوش اخلاق باشیم .گرچندکه امروزجنگ,جنگ قدرت است قدرت هادرحال جنگیدن هستندامروزپول حرف اول رامی زندولی خداست که حرف اول رامی زندتقواست که حرف اول رامی زنداگرهمه ی ملت هاهمه دولت هااراده کنندوبخواهندکسی راعزیزکنندولی خدا نخواهد نمی شودمتوجه باشیم قدرخدایمان رابدانیم قدرعافیتی که خدابه من وشماداده را بدانیم این یعنی تقوی ,این یعنی ایجاد ارتباط باخدا,این یعنی خدایی شدن .به حرف نیست عذرخواهی می کنم خیلی هاتسبیح به دستشان هست خیلی اظهارمی کنند,تظاهر می کنند ولی این کسی که تسبیح به دست هست ذکرسبّوح وقدّوس رامی گوید,ذکریارب یارب می گویدذکرتوحیدی می گویدمگرمی شودکسی ذکرتوحیدی بگویدفحشابکند!مگرمی شودذکرتوحیدی بگویدبیت المال راتصرف بکندمگرمی شودکسی خداراشاهدبدانددنبال گناه باشد!بیت المال مردم راتصرف کند!پس آنچه هست به عمل هست متوجه اعمالمان باشیم کسی رابه خاطردیگران عقوبت نمی کنندمگراینکه تهمت وغیبت ومسائل دیگری است که ماپشت سرمردم انجام می دهیم ثوابمان راازبین می برندوعذاب دچارمان خواهدشدولی بازبه دست من وشماست اماآنچه راکه تابه امروزعرض شدگفتیم که زندگی سالمی داشته باشیم سلامت درزندگی موجب عاقبت به خیری می شود عاقبت به خیری درزندگی یعنی همان بهشت ,همان نعمت های بهشتی ,همان جنّه ,همان جنات النعیم.اگرکسی عاقبت به خیرنشودیعنی جهنّم ,یعنی به درک واصل شدن. پس همه ی اینهادست من وشماست این جمعه و جماعت, اینها را ایجادمی کنداین نمازجمعه هاوتقوی و دور هم جمع شدن وپیاده روی اربعین وعزاداری حسینی ومجالس این چنینی ماراباخدایمان آشنامی کندنفس متوجه خودش می شودآنوقت هست که می شودمَن عَرَفَ نَفسَه فَقَدعَرَفَ رَبّه چگونه زندگی کنیم گفتیم تحت عنوان سبک زندگی دینی ,زندگی ای داشته باشیم که پیغمبرازماراضی باشدحزب الله باشیم نه حزب شیطان بعضی حزب باد هستند با کوچکترین بداخلاقی آن طرف می روند هرجابه تعبیرامروزی سبیل شان پرچرب ترهست درآن ردیف هستنداین حزب الله نیست حزب خداحق می گویدازحقانیت دفاع می کنداگرسربالای نیزه بروداگرچه خانواده اش به اسارت بروندهیهات منّا الذله ازذلت دوری می جویندتمکین به ذلت نمی کننددرمسیرعزت هستندعزت خانه وخانواده دربهره مندی ازقرآن است اینکه برویم سراغ قرآن ازماچه می خواهد اینکه ببینیم منویات الهی در مسیر زندگیمان چه هست؟آیه ای که هفته گذشته درمحضرشریف شما نمازگزاران عزیزعرض کرده ایم گفتیم برای تشکیل یک خانواده آرمانگرای اسلامی که موجب مرضیّ خدابشوداین هست ببینیم خداازماچه می خواهدیکی ازآیات راعرض کردیم درسوره انفال آیه ۲۸که می فرمایدوَاعلَمواأَنَّماأَموالُکُم وأَولادُکم فِتنه وَأَنَّ الله َعِنده ُأَجرٌعظیم اینجافتنه به معنای ابتلاوآزمایش است اینکه انسان بواسطه ی فرزندومال موردآزمایش قرارمی گیرداولادواموال وسیله آزمایش مان هستندمارابه واسطه اینهامی سنجندودرمقابل برای کسانی که ازاین آزمایش سربلندبیرون بیایندپاداش عظیم قرادادندابتدامی آیندوبراساس سنجش ثواب می دهندآنهایی که قرار است بعدازعالم دنیاوعالم برزخ که قیامت صغری است وعوالم پس ازآن به سراغ من وشمابیایدهمه اینهاکشت این دنیاست ایام دروکشت دوم است اگرخوب کار کردیم کشت خوب نصیب مان میشود و اگرخوب کارنکردیم که مشخص است نمی شود که کشاورز در خانه بنشیند و بگویدکه خدامی دهدنه چنین نیست از تو حرکت هست وازخدابرکت.برای مسائل بعدازاین عالم هم این چنین است خدابرای سعادت پس ازاین دنیابرای ایجاد یک زندگی ایده آل برای اینکه دغدغه ای دراین زندگی نداشته باشیم هم مال رادرمقابل مان قرارداده وهم فرزندرااگرتوانسته ایم درمقابل این ابتلاءوآزمایش سربلندبیرون بیاییم که سعادتمندهستیم وسعادت بخش است واِلّاوای به حال من وشما.حالااین راهم می دانیم که خداانسان راموردآزمایش قرارمی دهددستورفرموده اندکه برویدتاریخ رامطالعه کنید ببینید چرا کربلاپیش آمد؟چراواقعه عاشوراپیش آمد؟چرامصیبتی سراغزندگی بشریت می آیدچراحوادثی اتفاق می افتد؟سروران عزیز,نمازگزاران محترم !خداوندمتعال بواسطه ی این آزمایش هاست که ما را مورد سنجش قرارمی دهد.علت این ابتلاء وآزمایش چیست؟علتش این است که خبیث هاازطیّب هاجداشونداینکه چه کسی اهل مکتب حسینی است ,مشخص شودچه کسی درمکتب یزید هست , مشخص شودچه کسی درلشکرمعاویه است مشخص شودعمروعاص ها, مشخص شوندطلحه وزبیرهامشخص شوندعمارها.
اینهابواسطه آن چنان چیزی است که مشخص شودامروزچه کسی دراردوگاه اشرف قرارمی گیردویاچه کسی دنبال توطئه وفتنه ونفوذومسائل دیگراست این دست من انسان هست به خاطرهمین بشردرمیدان گاه ابتلاءوآزمایش قرار می گیرد اگراهل حقانیت باشیم , در مسیر حقانیت باشیم ,به دنبال حاکمیت نظام باشیم ,اهل تألیف قلوب باشیم محضر ولایت باشیم ثُمَّ لَتُسئَلَنَّ یَومَئِذٍعَنِ النَّعیم که فردای قیامت ازنعمت ولایت ما مورد باز خواست قرارنگیریم درمحضرولایت زمان امام عصرمان باشیم این می شود سبک زندگی دینی .اگرتوانسته ایم زندگیمان را,خانه وخانواده مان رابراین اساس ومصادیق منطبق کنیم فَبِهاالمراداین صریح قرآن است کربلاهم یک محل آزمایش بوده امتحان خبیث باطیِّب.انسانهایی که دراین مکتب قرار گرفته اندبنده درخصوص انسان هایی که درروزوشب عاشوراءدرلشکرامام حسین (علیه السلام) قرارگرفته اندمطالعاتی داشته ام وبه این نتیجه رسیدیم چه بنده وچه شماکه امام حسین (علیه السلام)زودانسان هایی راکه دراین مکتب قرارگرفته راپاکیزه می کندفرصت مناسبی است که تواربعین قراربگیریم تومحرم قراربگیریم,وبه این سفینه وکشتی نجات متمسک بشویم تمسک به این کشتی نجات موجب نجات خواهد شدوانسان رابه سرمنزل مقصود خواهد رساندمرحوم سماوی کتابی داردبه نام ابصارالعین فی انصارالحسین کتاب بسیارمناسب وخوبی است  عزیزانی که مطالعه کرده اندمی دانندترجمه فارسی آن هم وجودداردیک مقتلی است ازامام حسین (ع)امابااین مقاتلی فرق داردیک سری دسته بندی هایی راکرده ازجمله اینکه چندتادست درروزعاشوراقطع شده , چندتاسردرروزعاشوراقطع شده, مسائل ومباحثی رادراین جریان آورده چندتاشهیدازقبیله بنی هاشم هست چندتاشهیدبرای قبیله بنی اسداست چه کسانی شب وروزعاشوراآمدند.به هرحال کتاب مناسبی است آمده است یکی ازآنهایی راکه به لشکرامام حسین(علیه السلام)گرویده است حربن یزیدریاحی است خوب چندساعتی این جرقه ایجادشده امام شناسی اوگل کرد محضرولایت قرارگرفت اینکه مرحله, مرحله ابتلاءاست, آزمایش است انسان موردآزمایش قرارمی گیرد یک زمانی با مال , زمانی هم بامسندوسیاست ,وای به حال ماسیاسیون اگردقت نکنیم ,وای به حال آنهایی که مسئولیت دارند,شماپدران ومادران احساس مسئولیت بکنید.عرض کردیم یَوم یَفِرالمَرءُ مِن أَخیه وأُمِّهِ وأَبیه وصاحِبتِهِ وبَنیه این برای چه هست؟افرادچراازهمدیگرفرارمی کنیم آیاترس داریم؟آنجااحساس مسئولیت هست به خاطرهمین مابایددقت لازم راداشته باشیم لذادیدیم که چه گره گشایی برای جناب حرایجادشدکه بعدازچندین سال شاه اسماعیل درجریان وسعت زمین به جسدحُرمی رسدآن پیشانی بندی که ازامام حسین برپیشانی جناب حُربسته شده رابازمی کنددوباره همان خون شروع به جوشش می کنداین مکتب حسین است دیگری ابوشعثاءهست که بعضامی گویندبعدازجناب حُربه لشکرامام حسین(علیه السلام)گرویده تیرانداز ماهری بودوامام دعایی کرده درحق ایشان اللّهُم سَدِّدرُمیَدَهُ وَاجعَل ثَوابَهُ جنّه خدایااین تیرش رادرمسیردشمن قراربده وایشان رااهل بهشت بکن.کسی که درلشکراهل بیت قراربگیردعاقبت به خیرمی شوداین دست من وشماست انتخاب ازناحیه من وشماست دوتازهیردرسرزمین کربلاداشتیم یکی زهیربن قین بوده ودیگری زهیربن سلیم بوده که هردوتاشون آمدندزهیربن قین عثمانی مذهب بوده آن زمان کسانی که پیروجریان سقیفه بودندراعثمانی می گفتند ولی ایشان ویک عده می گفتند هاشمی هستندوعده دیگری که معروف بودندبه غدیری. تفکرغدیروهاشمی ولایت بلافصل امیرالمؤمنین(علیه السلام) را قبول داشتندپس همه این جریانهادرطی تاریخ وجودداشته ولی درمقابل می بینیم شخصیتی مثل معاویه هست ابن ابی الحدیدنقل کرده معاویه دستورداده هفتادهزارمسجدلعن امیرالمؤمنین رادرقنوت نمازشان بیان کننداین نقل تاریخ است واین تاریخ است که به ما نشان می دهدکه راه ثوابمان چیست لذاشخصی به نام لابس ازمستشرقان آلمانی می گویدکه غربی هابایدمجسمه معاویه رادرمیدان آلمان نصب بکنندکه اگرمعاویه نبوداسلام علوی تمام جهان رافرامی گرفته این جنگ باقدرت اسلام هنوزهم وجودداردورسالتی است که اسلام ناب محمدی درمقابل این کشمکش وجوددارداماهمین زهیرعثمانی در کربلا شهیدمی شودمی آیدمحضرولایت قرار می گیرد حالمان بایددرست باشدزمان گذشته چه بوده ام ملاک نیست الان چه باشم لحظه مرگ آیالحظه توحیدی است این رابایددقت کنیم پس سؤال اینکه امتحان برای چیست واینکه خدا چرا ما راموردامتحان قرارمی دهداین است که خبیث ازطیب مشخص شودالخبیثاتُ لِلخَبیثین والخَبیثون لِلخبیثات والطّیِّباتُ لِلطَّیِبین والطّیِبون لِلطَّیِّبات خبیث باخبیث وطیّب باطیّب آن انتخاب بامن وشماست.اگرتوانسته ایم مطابق بادستوردین عمل کنیم واگرتوانسته ایم همسرمناسبی انتخاب کنیم آنوقت هست که زندگی مناسبی داریم که درطی سه سال دراین موردصحبت کردیم أولئِکَ مُبَرَّؤونَ مِمّایقولون لَهم مَغفِره ٌورِزقٌ کریم آنهاهستندکه موردمغفرت خداقرارگرفته انداگرکسی خدای ناکرده زن ناپاکی راانتخاب کندمسیرش نامشخص است قطعامسیرش درمسیرعقلانیت نیست بایدمدیریت شوددقت لازم انجام شودبایدبدانیم این دار,دارآزمایش است اینکه فتنه گفتندیعنی مال وفرزنددرمسیرآزمایش وابتلاءمان قرارمی گیرنداگرکسی فرزندجوان ازدست می دهداین موردآزمایش قرارگرفته بداندآنچه راکه خداداده راازماگرفته.
خوب ایام بعدازعاشوراواربعین است تاریخ است ووقایع بعدازعاشورااست ماهرچه داریم ازاین مکتب ومشرب فکری حسینی است خوش به سعادت آنهایی که دراین مسیرقرارگرفته اندوتلمّذکرده اندخوش به سعادت آنهایی که رفتندباپای جسم درمسیرپیاده اربعین قرارگرفته اندبدابه حال ماجاماندگان.حالاماشایدجسماًجامانده ایم ولی باپای دل به روضه امام حسین می رویم وعرض ادب می کنیم دعامی کنیم اینهاراازمانگیرندوای به حال آنهایی که شکمشان ازحرام پرشوداگرشکم ازحرام پرشودحسین راازمامی گیردحال راازمامی گیردفقط قال می دهداصل روضه من مال زینب است زینبی که این روزهادرمسیربازگشت به کربلاست زینبی که قراراست گفتمان هابرای حسینش داشته باشدزینبی که وداع های متعددی برای اوشکل گرفت زینبی که درکتاب خصائص الزینبیه آمده الزینب ماالزینب وماأدراک ماالزینب این زینب کیه؟زینبی که وداع باپیغمبرازذهن وخاطره اش خاتمه پیدانمی کندزینبی که درمسیرطفولیت وداع بامادرآن هم مادرجوان آن هم نصفه های شب نمی دانم زینب جان کدامیک ازاین مصیبت هاتلخ تروجانسوزتربوده زینبی که ایام ماه رمضان درمنزل نشسته یک زمانی مواجه میشودبافرق شکافته پدرش این زینب آنجاچگونه می تواندتحمل کندزینبی که نصفه های شب جسم شریف پدررامی خواهدمشایعت کندزینبی که در۲۸صفرمواجه می شودبالخته های جگربرادرش حسن این هم وداع است اماوداع دیگری هم درکربلاداردزینبی که حسینش آمده بودبرای خداحافظی آخرآخه مادرش به اوتوصیه کرده بودزینبم من کربلانیستم توبرای حسینم مادری کن حسین من این پیراهن کهن رابه اوبده آمدتاپیراهن راپوشیدچندقدمی برداشت صدای مهلامهلازینب بلندشدیادگارمادرم صبرکن وصیتی دارم یاآن وداعی که کاروان حرکت می کردآمدتوگودی قتلگاه همه راسواربرناقه برهنه کردنددیدن نوبت به سواری زینب شده اینجادیگه عباس نیست قاسم نیستو…نگاهی به گودی قتلگاه می کندحسین جان پاشوزینبت رادارن به اسیری می برندنمی دونم این وداع سخت بوده وتلخ بوده یامی خواهدبعدازمدتهاکه زینب تحمل دوری باحسینش رانداردآخه به شوهرش گفته من تاب تحمل حسینم راندارم این وداع تلخ تربوده یاوداعی که می خواست برگرددمی خواست برودبه کربلامی خواست بگویدحسین جان دارم میرم مدینه به سراغ مادرزینب جان ازهمه این مصیبت هاآنجایی که آمددرگودی قتلگاه به سراغ حسینش پیدانکردناامیدشدداردبرمی گرددأُخَیّ اِلَیَّ اینجاعشق بازی حسبن شروع شده زینبم صبرکن بیامن حسینتم راوی می گوید زینب برگشته أأنتَ اخی وابنَ اُمّی آیاتوبرادرمنی…
بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه دوم
اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله
بعدازذکرتوسل وایجادارتباط به محضراهل بیت عصمت وطهارت دراین ایام نورانی اربعین ,ایام عزای سروروسالارشهیدان که همه قلبهامعطوف به حضرتش است درطلیعه عرائضم درخطبه دوم ابتداءً خودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم تقواست که منشأخیرات وبرکات الهی است عزیزانم تنهاراه صیقل دادن جان درونمان تقواست خدانکندکسی روحش خراب بشودزنگاربگیردخدانکندبواسطه گناه آن نورانیتی که مدال خلیفه اللهی راگرفته بوددرمحضرخداست نجوای خدارامی شنودیارب یارب می گویدراازدست بدهدآنوقت است که ابتلائات سنگینی درزندگی به سراغش می آیدآنوقت است که نعمتهاازماگرفته میشودنقمتهادرمقابل زندگیمان قرارمی گیردپس دقت کنیم هرچه هست درمسیرتقوای الهی است اگرتوانسته ایم مراعات تقوای الهی بکنیم که سعادتمندهستیم والّاوای به حالمان .خوب ازاربعین بایدسخن بگوییم بنده درطلیعه عرائضم عرض تسلیت دارم سالروزفرارسیدن اربعین سالارشهیدان اباعبدالله الحسین (علیه السلام)ویاران وفادارش به محضرشریف امام زمان (عجل الله)ونائب برحقش ولی امرمسلمین ومحضرشریف شماسروران عزیز.اربعین امسال ماهمانندسالهای گذشته بایک رخدادمهم درحال برگزاری است بایک بیداری جهانی باایجادیک تبلوری که دیگررنگ وقوم نمی شناسدبگوییم
ازکدام ایالت ,باکدام دین,وباچه زبانی نه همه ادیان آمده اندسخن ازوصلت یارمی کنندکه چه چیزی دراین وصلت سدمی شودونمی شودبه یاررسیدوبه غیرروآوردمی شودبه یاررسیدبرویدپای صحبت های غیراسلامی بنشینیدوگوش کنیدبرویدببینیدکشمیری هاچه می گویندمسیحی هاچه می گویندهندویی هاچه می گوینداینهاچه چیزیرامی خواهدبرساندامروزجرقه ای که ایجادشده وتمام جهان رافراگرفته مسیحی وغیرمسیحی ویهودی وغیریهودی بالاترازهمه اینهاهمه دول دراین اجتماع وجوددارندآن هم باجسم دل باروح وارتباط معنوی ایجادکرده اندوموجب عزت وبیداری اسلامی شده امروزبابررسی کنگره جهانی پی به عظمت وگستردگی قصه کربلامیبریم آن بیداری که هنوزامام به دنیانیامده مژده اش راداده بودندهنوزاسلام به وقوع نپیوسته پیغمبران دیگرازحضورحضرتش خبرداده انداین بیداری بعد۱۴۰۰سال امروزداردچه جرقه ای راایجادمی کندواین به عنوان یک تفکرمنبعث شده ازانوارالهی دراین جریان بیداری جهانی به وقوع پیوسته واین شورحسینی است که موجب هدایت وبصیرتشان شده وموجب شده دراین میعادگاه بزرگ حضورپیداکنندامروزجامعه بین الملل شاهدانوارنورانی حسین(علیه السلام) هستندشاهدبه وقوع پیوستن محبت ولایت درقلوب همه مردم جهان هستنداین رامابایدحفظ کنیم .بنده هفته گذشته عرض کرده ام که هم برنامه ریزی کوتاه مدت بایدانجام شودوهم برنامه ریزی بلندمدت چه مسئولین کشورمان وچه مسئولین عراق نسبت به این مسائل بایددقت لازم رابکنند.
هفته آینده به عنوان هفته بسیج توسط معمارکبیرانقلاب برای تشکیل بسیج ۲۰میلیونی درواقع همه آحادملت شریف دراین میعادگاه حضوردارندوتفکرانقلابی گری وحزب اللهی درهمه خانه هایمان قرارگرفته است.هفته بسیج رابه ملت شریف به تفکرانقلابی گری وعزیزانی که درمسیرتبعیت ازولایت مطلقه فقیه هستندتبریک عرض می نمایم .فرصت مناسبی است برای حرکت عظیمی که براساس گفتمان امام راحل عنوان شده صحبتی که رهبریت نظام درچندروزگذشته دردیدارمردم اصفهان عنوان کردندکه آرمان های انقلاب درگفتمان امام راحل هست آن خطوطی که به تصویرکشیده شده است ازسوی معمارانقلاب مان وامروزهم براساس گفتمان رهبرمعظم مان .جریان بسیج امروزدرمنطقه اسلامی ودینی به وقوع پیوسته وماصدورتفکربسیج رادرعرصه جهانی داشتیم ماامروزعراق رادیدیم که بسیجیان ماچه کردندامروزسوریه رادیدیم که تفکربسیجی چه کرده امروزیمن راداریم می بینیم که داردچه می کندامروزنیجریه راکه درجریان اربعین راهپیمایی کردندوعده زیادی رابه شهادت رساندنداین رادیدیم که منبعث شده ازانقلابمان است ازجنگ تحمیلی مان است ازاین جریان بیداری اسلامی که ازدانشگاه معرفتی امام راحل قرارگرفته اینکه امام دستوردادندبسیج به عنوان یک واحدسازمان یافته ایجادبشودبه خاطرصدوراین تفکربوده ازنوآوری های امام راحل باتوجه به این جریان پی به رسالت این قشرعظیم می بریم ازمجموعه ای که ازپاک ترین انسانهاهستندازفداکارترین انسانها,ازبکارگیرترین انسانهاودرمسیراهداف بلندووالای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستنددرمسیرهمان نقطه ای هستندکه ببیننداسلام ازماچه می خواهدبرنامه مدون بسیج براساس آیات نورانی قرآن است براساس دستورامام زمان است پیوندمیان بسیج وامام زمان ناگسستنی است سربازامام زمان هستنداینکه مقام معظم رهبری عنوان داشتندتابسیج هست نظام اسلامی وجمهوری اسلامی ازکیدتهدیدات دشمن درامان است به خاطراین حُسن نیت وبهره مندی ازاین تفکرمنبعث شده الهی است.
امروزتفکربسیجی همه گفتمان امام راجزیی ازرسالتش می داندوهم منویات مقام عظمای ولایت . مامتوجه شهدایمان هستیم یکی ازبسیجیان مخلص که دربهشت زهرامدفون هستند شهید سید احمد پلارک است اشان درآن زمان جبهه وجنگ به عنوان یک سربازمعمولی نظافت چی توالت هابوده که همیشه بوی بداواطرافیان راآزارمی دادآری اگرماتاریخ راورق بزنیم می بینیم تاریخ درحال تکرارهست امازمانی که بمباران هوایی صورت می گیردواسگیشان درحال نظافت بودندزمانی که می روندجسدایشان رابیرون بیاورندمی بینندازچندمتری ایشان بوی گلاب می آیداین شهیداست همانندحنظله دوره جنگ احدکه غسیل الملائکه میشوداگراباذردرجریان جنگ تبوک به سراغ آب می روداین آب راقبل ازپیامبرننوشداین تاریخ درقصه کربلاتکراشده این تاریخ درجنگ تحمیلی مادردفاع ازحریم امامت وولایت ماتکرارشده سردارحیدری ها,شهیدجعفری ها,شهیدصحرایی ها,شهیدسلطانی ها….مابایدپیروراه شهداباشیم اینقدرنگوییم شهداشرمنده ایم بایدرهروشهداباشیم بسیج بایدببیندمقام ولایت چه می گویدماشناسنامه بسیارزیبایی رادرجنگ تحمیلی داشته ایمفرمودنددراین دیدارکه که دریک روز۳۷۰ شهیدرادراصفهان تشیع می کنندولی مردم خم به ابرونمی دهنددرست در۲۵ آبان این کارشکل می گیردتاقبل ازپایان آبان ماه ۲۵۰شهیدراهمان مردم اصفهان تشیع می کنندماازهمان تفکربزرگ شده ایم امروزهم اگرمی بینیم نظاممان مبدل شده به یک بیداری اسلامی براساس همان جریان هاستامروزبه لطف خداوندمتعال بارهبریت رهبرعظیم الشأنمان که بسیارمتفکرانه عمل می کنندموجب عزتمان شده امروزمامنطقه هایمان راداریم می بینیم که درانتخابات اخیرفرمودندکه چندتریلیون دلارخرج هزینه جنگ نیابتی درکشورهای اسلامی کردندچندین هزارمیلیارددلارخوب ازاین جنگ چه می دهندبرای مافرقی نمی کندکه ترامپ می خواهدرئیس جمهورشودیاکلینتون.مانسبت به انتخاب هریک اینهاترسی نداریم چون ماراهمان ومسیرمان مشخص است مابراساس آرمان های امام داریم حرکت می کنیم مابراساس منویات رهبرمان داریم حرکت می کنیم اماچیزیکه هست مسئولین مابایدبصیرت داشته باشندآنهادراین ایام انتخابات تمام مقاصدسیاسی وفرهنگی و….رامشخص کرده انداماعده زیادی دلخوش کرده اندبه آمریکا واقعا به چه چیزی از امریکا دلخوش کرده اند اون همه خشونت و خونریزی و سفاکی گری لذا توصیه می کنم بصیرت سیاسی داشته باشید سیاست با کیاست موجب عاقبت بخیری تان می شود کدام زمان و مکان از امریکا رافت و رحمت سراع دارید وکه چراغ سبز نشان می دهید برجام بس نیست و تحریم های جدیدشان فاین تذهبون .
اماالحمدلله به برکت خون شهداهمدلی واتحادبین دولت وملتمان وجوددارددقت کنیم اقتصادکشورمان مستغنی است آبمان ,خاکمان منابع زیرزمینی مان بسیارسرمایه بزرگی داریم اگربه یغماوغارت برده نشوداگراختلاس نشودوعده ای دستبردنزنندمتأسفانه درهمه اعصاروزمانهابوده به حزب وگروه خاصی برنمی گرددهمه احزاب یک مقصدومنزل داریم وآن عزت نظام است اینکه اصولگراباشدیااصلاحات باشدماعزت نظام رامی خواهیم رئیس جمهورمان توسط رهبر معظم حکمش تنفیذ میشود درمحضرایشان هست که به رئیس جمهوری انتخاب میشودرئیس جمهور, رئیس جمهورهمه مان است اماچیزی که مهم هست این است که متوجه مردم باشیم حق شناس این مردم باشیم متوجه اقتصادکشورمان باشیم متوجه مسائل سیاسی وفرهنگی مان باشیم فرهنگمان امروزبه یغمابرده شده وفرهنگ غرب جانشین آن فرهنگ دینی اصیلمان شده است  .
چرا به اقتصاد مقاومتی رو نمی آورید چند مرتبه و چند بار رهبری معظم توصیه بفرمایند چرا از تفکر جوانان انقلابی نظام استفاده نمی کنید و بجاش به توتال فرانسه دل خوش کردید لطفا بصیرت سیاسی و اقتصاد مقاومتی را چاشنی کارتان بکنید ما تا کی از اشتغال و بیکاری بگوئیم و از سختی های ازدواج تا کی از جوانان طلب عذر خواهی بکنیم  !
مدتی است که توصیه کردم به مسئولین درشهرستان آمل که به دنبال دوقطبی شدن نباشیدفرمودندرهبرعزیزمان که همه مسئولین وزرا,وکلا همه به دنبال دوقطبی شدن نباشیداین هدف دشمن هست که دوقطبی شویم تافتنه ایجاد شود نفوذ ایحاد شود اگرگفتنداستان مازندران همه استان رافرامی گیرد اگر گفتندکشورایران همه کشور رابایدنگاه کردماناراحت می شویم وقتی مردم کشورمان در البرز, تهران, اهواز نمی تواندنفس بکشدآنوقت مسئول می خواهدبه خارج کشوربرودمردم بدبین میشوند چرا تدبیر نمیکنید مسئولان اقتصادی فاین تذهبون و درسطح شهرستان هم به همین صورت است نبایدمسئولین به یک مرکز خاص ,شخص خاص, دفتر خاص نگاه کنند یک جانبه گرایی نکنید این کار یکسال هست تکرار می شود بنده از مسئولین استانی می خواهم بیاینددرسطح شهرستان ببینندماچه می خواهیم چه مشکلاتی داریم چرا دست از مدیریت شهرستانی کشیده اند به جای حل معضل زباله به دنبال چه هستید بی تدبیری شما باعث از دست رفتن امازاده هاشم از امل گردیده است بس نیست نگویم از مرز جغرافیایی شهرستان امل پس از چه بگویم  ؟
چند مدت پیش ماجشنواره برنج را گرفتیم گفتیم دبیرخانه جشنواره برنج شکل بگیردهنوزشکل نگرفته خوب دنبال چه هستیداستاندارمحترم و معززعنوان داشتندآمل رابه عنوان پایتخت برنج کشورانتخاب می کنیم چه کسی سراغ این کاررفت کی بایدجوابگوی این مردم باشیم ماعزت این نظام رامی خواهیم مانسبت به این مردم مسئولیم چی جوری می توانید جواب مردم کشاورز را بدید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.