پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

امام جمعه دابو و دشت سر در خطبه های نمازجمعه بیان کرد:
ترامپ و کلینتون فرقی ندارند زیرا سگ زرد برادر شغال است/از اربعین و عاشورا می توان یک برنامه جهانی فرهنگی ایجاد کرد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقی زاده در خطبه های نماز جمعه گفت: اربعین یک مسیر هدفمند و نقشه راهی است که سرآغاز آن عاشورای حسینی و پایانش، ظهور امام زمان(عج) خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقی زاده در خطبه های نمازجمعه گفت: اربعین یک مسیر هدفمند و نقشه راهی است که سرآغاز آن از عاشورای حسینی ایجادشده و پایانش هم تا جریان ظهور امام زمان(عج) به طول خواهد انجامید.

خطبه اول
اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله
درمحضرشریف شماسروران عزیزنمازگزاران گرامی دراین روزبزرگ روزموعودمنجی عالم بشریت سیدالایام روزجمعه دراین ایام حزن واندوه تألم ودردومصیبت اسارت اهل بیت ابتداخودم وبعدهمه شمانمازگزاران عزیزومؤمن وبابصیرت راتوصیه به تقوای الهی می کنم .عرض کردیم که تقوافوایدزیادی درزندگی بشریت داردیکی ازاین فوائدهااین است که انسان هارانسبت به لغزشهاودست اندازهای درزندگی حفظ می کندمادشمن قسم خورده داریم به نام شیطان برای به انحراف کشیدن بندگان ,ازمسیرعبودیت وبندگی جزتفویض اموربه محضرخدااین عبدمؤمن راه دیگرنداردواین کارممکن ومیسورنمی شودمگرازطریق تقوای الهی .انسانی که تقوانداشته باشدنمی تواندخودش راازاین لغزشگاههاحفظ کندازاین پرتگاههاحفظ کنداگرانسان بتواندروح تقوارادردرمسیرزندگی خودش ایجادکندقطعادرمسیرمراقبت دائم قرارمی گیردواین مراقبت چه دراعمال وچه درافعال وچه درکرداربشریت ایجادمی شودوهیچ فعل وترکی ایجادنخواهدشدمگربه اذن الهی واین انجام یاترک انجام امورایجادنخواهدشدمگرباایجادبسترتقوای الهی وزندگیمان سالم نخواهدماندمگرباایجادتقواوارتباط باخدا.ماگناه راداریم می بینیم آثارگناه راداریم می بینیم تلخی ها,زشتی هامنجرشده ازگناه راداریم می بینیم بازبرای چه به سراغ گناه می رویم چراگناه می کنیم؟چرانسبت به خداحیاءنمی کنیم؟چرانسبت به امورزندگی که موجب انحراف وفساددرزندگیمان می شود به خداپناه نمی بریم؟دقت کنیم محاسبه ای درپیش روی ماست این محاسبه بااین محاسبات اخیردنیایمان فرق می کنداینجاروابط حاکم است ولی آنجاضوابط حاکم است آنجاضابطه ی دینی وشرعی وحقوقی عالم بشریت حاکم است آنجاذره راحساب می کننداینجاشایدنتوانندواسطه گری وجودداردارتباط وجودداردروابط وجودداردولی آنجاجزروابط حسنه ازمحضرذات ربوبیت واهل بیت عصمت وطهارت که عرض کردیم که هم توکل هست وهم توسل چیزدیگری نیست همه اینهادرصورتی برایمان ایجادمی شودکه درمسیرتقوای الهی باشیم مراعات تقوای الهی بکنیم واین درتحت اشراف یک زندگی است به نام سبک زندگی دینی که مابه صورت کلان وگذرادرموردآن درطی تقریباسه سال گذشته عرض کردیم ما یک سبک داریم به نام سبک زندگی دینی ,امروزدرمورد نکات ریزسبک زندگی بایدچبکارکنیم چه سبک زندگی ,سبک زندگی دینی است؟انسان چگونه می تواندجذب کند کسب معرف دینی بکند؟چگونه می توانددرمحضردین باشد؟به صورت کاربردی وراهبردی.مافقط حرف نزنیم عرض کردیم جمعه وجماعاتمان هست ,مجالس ومحافل قرآنی مان هست ,عاشوراوصفرمان هست پس این همه فحشاچرا؟!چرااین همه گناه؟!این همه بداخلاقی؟!چرا؟!چون بصیرت نیست این بصیرت واین اندیشه واین ذکاوت وابن تیزبینی درصورتی ایجادمب شودکه ماخودمان راعرضه به محضرذات ربوبیت بکنیم ببینیم خداچه زندگی ای راازمامی خواهدخدادرقرآن چه می فرماید.سروران عزیزسبک,یعنی شیوه ‘روش,یعنی متدی که انسان درزندگی اش بایدبه مرحله اجرابگذارد ابن روش ومنش درصورتی می تواندموجب تکامل شودکه براساس آموزه های قرآنی باشدهرروشی که روش دین نیست هرمنشی که منش قرآنی نیست هرگفتمانی که گفتمان قرآن نیست خیلی هاقرآن خواندندولی امیرالمؤمنین (علیه السلام)راکشتندخیلی هاقرآن هارانیزه بردندخوارج شدندخیلی هادیدندکه امام حسین(علیه السلام) رونیزه قرآن می خوانددیدندودم درندادند.حالامابایدچه بکنیم این روشهایمان ,این منشهایمان این بهره مندی ازقرآن وحدیث وسخنرانی هایمان چگونه بایدایجادبشودبراساس چه متدی ؟براساس چه الگویی؟چگونه این رفتارایجادخواهدشدپس سبک رندگی یک روشی است یک شیوه است این شیوه یک پسوندی داردکه دشمنان غرب به عنوان سبک زندگی غربی درصددبه انحراف کشیدن این سبک زندگی دینی مان هستندبه خاطرهمین است مقام مظم رهبری عنوان فرموده اندکه آیاتفریحات مااسلامی هست؟که آیاآنچه راکه دراین جامعه ی اسلامی که مادم ازقرآن میزنیم این تفریحات مابراساس آموزه های قرآنی هست؟آیاروابط زن ومردمان براساس جامعه آرمان گرای اسلامی است؟اینکه دم ازآزادی میزنندآزادی برچه اساسی؟هفته گذشته عرض کردیم که پاپ همه نخبگان خودش راجمع کرد۷۰۰۰نفرراکه چه کنیم که اسلام نباشد بهترین نظریه راانتخاب کردندوآن این بودکه بایدجامعه ی عریان ویانیمه عریانی داشته باشیم یعنی غیرت ازبین برودآنوقت است که این روابط زن ومردکدرخواهدشدآنوقت است که فاصله ایجادخواهدشدآنوقت است که آن حاشیه ی امن وسلامتی که بایدمحقق شودنمی شودآیاروابطمان باهمسایه مان درست است؟!آیابراساس صداقت ودرستی وپاکی ویک زیست سالم است؟!همه اینهاسؤالات مقام معظم رهبری است لذابحث سبک زندگی دینی راعنوان می کندچراآمارطلاقمان بالاست؟چرادریک کشوراسلامی ربازیاداست؟آیاکسی که درقرآن می خواندآن مشقت هایی که براساس زندگی ای که براساس میررباباشدچه عاقبتی داردوچه خواهدشدآیامعماری های شهری وروستایی مابراساس متداسلامی است؟!آیاتکنیسین هاومهندسین مان توانسته اندببینندکه ماچه خانه وخانواده ای رابرای مردماننمان مهندسی وترسیم بکنیم که براساس عنوان های اسلامی باشداین رامی گویندسبک زندگی آیاغذایمان ,ارتباط ورفتارهای مانوع برخوردهای مان براساس آموزه های اسلامی است؟آیاروابط دختران وپسران مان که متأسفانه غرب به دنبال به مفسده کشیدن روابط این سنین از سرمایه کشوراسلامی مان هست چون می دانندهرزمانی که ارتباط حسنه باشدآنهانمی توانندبرنامه هایشان رابه هدف اجابت برسانندلذاسعی می کنندبه این نکته بیشترتوجه کنندوبه فرزندانمان گفته اندمانعی نداردکه ازمنظردین روابطدوست دختری ودوست پسری داشته باشیداصلادین این راقبول نمی کندمادرمنزلگاه دین ارتباطی دراین باره نداریم برویم ازمراجع مان سؤال کنیم برویم درمحضردین عرضه کنیم خودمان وزندگیمان رابراساس دین تنظیم کنیم آنوقت است که یک زندگی آلوده درزندگی فرزندانمان بوجودنمی آیداین آلودگی که امروزدرهمه مواردزندگی درحال محقق شدن هست ایجادنخواهدشدتاچه اندازه می توانیم خودوخانواده خودمان راازاین همه  بداخلاق هایی که هست شبکه های ماهواره ای وشبکه های مجازی تلگرام و…هست نجات دهیم ماچه برنامه هایی برای عاقبت به خیری خودوخانواده مان دارین خداوندمتعال درآیه ۱۰۰سوره مائده یک زندگی راعنوان فرموده که هم درمسیرسلامت خانواده هست وهم درمسیرخبائث وخبیث هم زنگارگرفته ازگناه هست وهم نورانی گرفته ازایمان وباوراست تقوای الهی است ومی فرماید:لایَستَوی الخَبیثُ والطَّیِّبُ ولَوأَعجَبَکَ کَثرَهُ الخبیثِ فَاتَّقُوااللّه یااُولِی الالباب لَعَلَّکُم تُفلِحون هیچگاه منزلگاه پاک وناپاک باهمدیگر مساوی نیستندیک جسم وجان منبعث شده ازانوارالهی وزندگی پاکی که براساس دستورقرآنی باشدبازندگی ناپاک برابرنیست یک قلب زنگارگرفته ازگناه وغیبت وتهمت باآت قلبی که نورانیت ازذات الهی گرفته باهم قابل مقایسه نیستند.مااهل بصیرتیم ,اهل ایمانیم اهل باوردینی هستیم بایدوجودکثرت ناپاک رادرنیرزندگیمان پاک کنیم بایدآن مسیرگناهی که امروزغرب وتفکرغربی ازلسان آزادی وآرمانگرایی ومسائل دیگر,فمینیسم واین چنین مسائل که مقابل زنهاودختران ماقراردارداین رابایددقت کنیم آنهامی خواهندغیرت دینی نباشداین مطابق باسبک زندگی دینی نیست بیاییم ازمخالفت باخدابپرهیزیم ممکن است بگوییدمگرماباخداحنگ داریم؟!بله رباجنگ باخداست زناجنگ باخداست روابط نامشروع مخالفت کردن باخداست این رابایددقت کنیم خداوندمتعال به پیامبراکرم (ص)دراین آیه نورانی می فرمایدیارسول الله به مردم بگوکه شخص پاکیزه وناپاک وخبیث وطیب باهم مساوی نیستندمؤمن وصادق باخائن وکذاب فرق می کنندشخصی که اهل فتنه است باشخصی که درمسیرولایت هست فرق می کنداین رابایددقت کنیم آیه دیگری درقرآن هست که شمابلدهستین فرزندومال رافتنه قرارمی دهدوَاعلَمُواانّماأموالُکم واولادُکم فتنه وانّ اللهَ عِندهُ اجرٌعظیم همین مال وفرزندی که می تواندموجب عاقبت به خیری شوداصلانعمت برای چه هست؟غایتی که برای این عالم وضع شده برای تکامل هست خدابرای چه ماراخلق کرده ؟به آن هدف برسیم خلیفه خدادرکره زمین هستیم این یعنی سبک زندگی دینی. ولی آنهابرای مان به ریزبرنامه دارندلذاباتوجه به این برنامه وباتوجه به اهدافی که غرب ودشمنانمان درمقابله گری باتفکرقرآنی ومکتب قرآنی ومشرب فکری اهل بیت مدرسه فکری اهل بیت ,آنهانمی توانندببینندکه جوانمان ازصحیفه سجادیه زندگی می گیردآنهانمی توانندببینندمازندگیمان براساس مفاتیح الحیات است مفاتیح الجنان است آنهانمی توانندببینندکه ماازقال الرسول وقال الباقروقال الصادق حیات طیبه می گیریم لذاآنهاآمدندکلاس های متعددی رادرمقابا کلاس اسلامی مان گذاشتندوتشیع انگلیسی راباب کردنداسلام آمریکایی راباب کردندآیاآنهادلسوختگی برای مادارندکه آمدنداین همه شبکه های ماهواره ای رادرمسبرزندگیمان باهزینه هایی که خودشان دارندخسارت مالی می بینندآنها می دانندکه امذوزایران به عنوان ام القری درواقع درتمام کشورهای جهان معرفی شده است که براساس رهبریت رهبرمعظم انقلاب واعتقادبه ولایت مطلقه فقیه که حرفش براساس آموزه های قرآنی است. پوتین دستورمی دهدبلافاصله مترجمین فرمایشات رهبری رابرایشان به همان لحن وخطابه ترجمه بکنندچون می داندتدوبن برنامه ی آینده است ماکجای کارهستیم اینکه فرمودنداطیعوالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم این سبک زندگی دینی است.
امانعمتی داریم برای رسیدن به این سبک زندگی دینی به نام نعمت ولایتوحبّ ولایت ایجادحلقه ی وصل به محضرذات ربوبیت توسل است که مادربسیاری ازهیأت هادیدیم اوج معنویت است ماایستادگی کرده ایم ومی توانبم وتوانسته ایم واین راثابت کردیم ماعلقه ارتباطی مان بااهل بیت ایت ماحسبن راداریم ماعلی راداریم واین اهل بیت هستندکه عزیزمان کرده انداگرزمانی یوسفباحسن ارتباطش توانسته عزیرمصرشودیوسف زمان حسبن زمان ماهم توانسته عزیرعالم شودسلمان درکوچه پس کوچه های مدینه باشخصی به نام. عبدالله بن عامربرخوردمی کندمریض دارهاگرفتارهاای کسانی که می گویی گره کوردرزندگیمان داریم این ایام ایام حاجت گرفتن است ایام اربعین است این اهل بیت دارن چه می کنندمسیحی وغیرمسبحی نداردهمه رادرهم میخرنددیدخیلی ناراحت هست دختری داردکورمادرزاد هست آوردش ودعوتش کردایام خانه نشینی امیرالمؤمنین است درزدسلمان چه خبرفرمودعبدالله عامردختری داردکورمادرزاداست آمدمحضرشماشفابگیردفرمودحسینم رابگوبیایدحسین جان آن طرف کاسه ی آبی هست به صورت آن دختربپاش این دخترشفاپیدامی کندحسین چه می کندحسین تولدش فطرس ملک راشفامی دهدحسبن نفس کشیدنش موجب حیات می شودحسبن بعدشهادتش چه کرده که شیعیانش باپای برهنه می روندهنده شفاپبداکذدپدراهل تجارت است برای تجارت می رودمسلمان میشودهنده می ماندوشاگردمکتب قرآن می شودبعدازمدتی پدرمی آیدودست دختررامی گیردوبه شهرشام یک زمانی زینب شاگردمکتب قرآن است زمانی دیگرهنده ملکه شهرشام شنیدیه عده خارجی واردشام شدندیایزیدأأذَن لی حتّی لِرؤیَتِه اجازه می دهی بروم به دیدن اسراء گفتنداینهااسرای خارجی هستندزنهایشان رااسیرکردیم وشوهرانشان راکشتیم اصرارکردمگرمیشودخوایت ومشیت خدارایزیدمانع بشوددستورمی دهندخرابه راآذین ببندندچه خبرهست گفتن هنده می خواهدبیایدآمدپرسیدبزرگ خاندان شماچه کسی هست کسی جوا نداآخه عمه جان گفته بوداگرسراغ مراگرفت چیزی نگوییدامابعدازمرتبه سوم گفتن آن خانم قدخمیده که پشت سرمان هست هنده رفت جلوخانم ازکجاآمده ایدازمدینه الرسول ازکدام طایفه ایدازطایفه بنی هاشم تااین راشنیدپاهای هنده سست شدآیاعلی رامی شناسی بله آبازهرارامی شناسی بله حسن رامی شناسی بله آیامولایم حسین رامی شناسی آری تانام حسین آمداشک ازچشمان زینب سرازیرشدآیازینب رامی شناسی هنده من زینبم اگرتوزینبی پس کوحسینت آخه زینب بی حسین جایی نمی رفت هنده بنشین تاشرح ماوقع کنم هنده کربلارادیده ام درمقابل چشمانم سرحسینم راجداکردندچهل منزل به اسارت آوردندآن سری که بالای کاخ یزیدهست سرحسین….
خطبه دوم
اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله دراین لحظات معنوی ومعرفتی دراین اجتماع بزرگ محضرشمانمازگزاران عزیزوانقلابی وبابصیرت مردان باغیرت وزنان باعفت وحجاب ومتانت درابتداخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم .سروران عزیزتقواهم زایش است وهم رویش وهم ریزش تقوازایش ایمان است افزایش می دهدایمانمان راباورمان رابالامی برداراده مان راتأمین می کندرویش اخلاقمان است براساس آموزه های دینی ,دستوردینی ,معنویت هایمان نسبت به نمازمان صوم وصلاتمان نسبت به خمسمان نسبت به مسائلی که امروزدشمنانمان به ریزدارند کارمی کنندآقاچراخمس می دهیدچراجمعه می رویدچراجماعات می رویدچرافلان کاررامی کنیدولی شخص مؤمن ومتقی نه تنهابه این گفتمان کم نمی آوردهم موجب تکامل نفس خودش میشودوهم این دانشگاه معرفتی رابه فرزندان جامعه انتقال می دهدهم ریزش گناه وناباوری هاوترس هاوبزدلی ها .شخص مؤمن بزدل نیست شخص متقی شجاع هست اگرچه مظلوم باشداگرچه همه ملتهابخواهنددرمقابل این نظام اسلامی مبارزه کنندومادیده ایم وعرض خواهم کردامابرای این بسترخدایک سری اعتقادات ومبانی اعتقادی راقراردادکه می توان بابهرمندی ازاین مسائل به آن مسائل برسیم .
گرچندکه هفته بعددرمورداربعین سخن خواهیم گفت به شرط حیات ولی چون امروزهم دلهاروانه اربعین است چه آنهایی که باپای جسم درحال رفتن هستند وچه آنهایی که به تعبیر مداح عزیزمان باپای دل درحال رفتن هستیم یک نعمتی است که خدادراختیارماقرارداده است ازحیث بلوغ اعمال ,اخلاق توحیدی والهی که به عنوان یک نوع فرهنگ وراهبردفرهنگی ازاین اربعین یادمیشودحالاعددهای متعددی رامادرآموز ه های دینی داریم به نام ۴۰ درآموزه های تربیتی ودینی اخلاق اسلام این عدد۴۰ جلوه ی ویژه ای رابرای خودش ایجادمی کندازمیقات حضرت موسی بن عمران گرفته درکوه طورتاچله نشینی اهل آنهایی که اهل سیروسلوک هستنددرعرصه خودسازی خودشان . یک عده درمسیرخودسوزی اندیک عده درمسیرخودسازی اندجهاداکبرمی کنندایستادگی می کنندازحقوق همسایه هاگرفته که گفتن چهل همسایه گرفته درمحدوده جغرافیایی زندگی مان تادعابرای چهل مؤمن همه اینهاجزئی ازآموزه های دینی ازبعثت نبی اکرم اسلام (صلی الله علیه وآله)درچهل سالگی گرفته تاشرکت چهل مؤمن درشرکت ومشایعت تشیع جنازه برادروخواهراهل ایمان این به دستوردین است اماازحیث دیگراربعین درواقع یک جلوه است یک حرکت است یک شوراست به دورازوقفه وبن بست یک وقتی یک آبی راکد میشودولی این جریان فکری عاشورایی درحال جریان است رکودنداردجریان روبه جلوکه همواره موجبات تعالی وتکامل بشرراایجادکرده.اربعین یک مسیذویک نقشه راهی است هدفمندکه خدااین رادرمسیرراهمان قرارداده است. سرآغازآن ازعاشورای حسینی ایجادشده وپایانش هم تاجریان ظهورامام زمان منعقدخواهدشداربعین رمزجاودانگی است وماندگاری آرمانهاونفکرهای عاشورایی اربعین راهبردجبهه مستضعفان وستمدیدگان همه جهانیان درهمه عصرهاوزمانهاست زمان خاصی نمی شناسداززمان بنی عباس گرفته تازمان مااربعین نمادافشاگری وبصیرت افزایی ,نمادمبارزه بااستکباروجهان کفروجهان نفاق است ووحدت بین مرزاسلام ومسلمین وانسجام مسلمان ها,اربعین ترجمانی ازمشعرومنی ووسعی صفاومروه ,نمازگزاران عزیراگربخواهیم اربعین راتفسیربکنیم آوردگاه بازماندگان عرصه خون وشهادت است اربعین چشمه خروشان تفکرناب وفرهنگ زلال انقلابی وعاشورایی است که هرگزسکوت نمیشناسدوهمواره درحال حرکت است وبه فضل خداوندمتعال به غایت ونهایت مبدل به ظهورمی شود.اربعین محل تلاقی وگره خوردن دلهای پاک موحدان ووآزادی خواهان ورادمردان روشن ضمیری است که باخون امام حسین شروع شده است آن روزی که پس ازحادثه خونباردرادامه ظلم یزیدیان شروع شده وامروزیزیدیان زمان درامتدادهمان تفکرجاهلیت درمقابل تفکرانقلابی گری مان ایستاده اندآیاامروزجزئی ازآن تفکرمنبعث شده ازظلمت است یاسعادت اربعینی هاست یاعزتی است برای کسانی که درلشکرانقلابی گری امام حسین بودنددرنگاه به این اتفاق عظیم وبی بدیل ازدوجهت مانتیجه می گیریم یکی نگاه درازمدت است که این پیاده روی بایدبابرنامه ریزی مدقّانه باشدکه هم مردم شریف عراق دقت لازم راداشته باشندوآثاذوبرکات این پیاده روی رالمس کنندکه نکندمقابل هجمه های دشمن کم بیاورندکه دراین نظام اسلامی درحال تدارک یک کنگره عظیم میلیونی است کهدموجب کوری چشم دشمنان اسلام شده است کم نیستنداهل سنتی که ارادتمندبه ساحت اباعبدالله الحسین باشندوکم نیستندازمسیحیان ,هندوبی هاو..ازهمه آحادی که امروزداریم ازطریق رسانه هامی بینیم که دراین همایش عظیم وراهپیمایی دارندشرکت وحضورپیدامی کنندامادرجهت دوم یعنی نگاه کوتاه مدت به این اربعین که مطابق باگفتمان امام راحل قدس الله نفسه الزکیه ورهنمودهاوفرمایشات رهبری معظم انقلاب امام خامنه ای همانگونه که مانمازرادررأس امورمی بینیم این شعائررادررأس امورمی بینیم نسبت به آن برنامه ریزی کامل بشودماازاربعین وعاشورامی توانیم یک برنامه جهانی فرهنگی ایجادبکنیم تادرمقابا هجمه های بی فرهنگی وبی غیرتی نظام استکباری درواقع مبارزه بکنیم .اربعین یعنی نمازیعنی شعائردینی یعنی جلوه ی ویژه عبودیت وبندگی بیاییم تبلیغ کنیم وتشویق کنیم فرزندانمان رابرای این حضورشهیدپرافتخارمطهری عزیزدرسال ۴۲درطلیعه قیام خونین ۱۵خردادجمله بسیارارزشمندی راعنوان فرمودندکه ماتعجب می کنیم که امروزفرزندش درمجلس چه سخنانی رادرموردامام رضا (علیه السلام)عنوان می کندکه العیاذبالله اگرامام رضاامروزبوداین کنسرت هاروگوش می دادبرچه اساسی این حرف رامی زنیدبراساس چه آموزه هایی .این شهیدمتفکرکه رحمت ورضوان خدابرایشان بادمی فرمایداربعین درامتدادبازگشایی قدس است که شهیدمطهری می فرمایداگرامروزامام حسین زنده بوددغدغه اش فلسطین بوده است تفکراربعین وآموزه های عاشورایییعنی نظام هستی ارکیداستکبارپاک شدن است صهیونیسم بین الملل نابودشدن است وبه فضل خداوندمتعال ازطریق عبادت ومجاهدت وصبروایمان باوری که امام حسین علیه السلام برای مابه یادگارگذاشته این برنامه رامابه سرمنزل مقصودخواهیم رساندوجامعه راازکیدفتنه وتفکرفتنه پاک می کنیم چون فتنه ,نفوذوتوطئه جزذلت وخواری وپستی چیزدیگری ایجادنمی کند.امام حسین ماوشعاراربعینی هایمان هیهات مناالذله هست لذابرهمه خطیبان وعزیزان وهمه دلسوزان به نظام اسلامی ابن است که ترویج واشاعه تفکراربعین بکنیم.
اماانتخابات آمریکا:رهبرمعظم انقلابمان درست دریکی دوهفته گذشته ازانتخاب واین انتخابات سخنی گفته که امروزآنهایی که چشم عزت این نظام راندارنددرمات ومبهوت مانده اندازاین پیشگویی البته نه اینکه ترامپ رأی آورده. است بهترازکلینتون است سگ زردبرادرشغال هست همه شان تفکراستکباری گری دارندآنهاخلق وخوی انسانیت ندارندانتخاباتشان هزینه دلاری است ببینیدچه کردندوایالتهای مختلف همزمان همزمان یک هزینه دلاری آماده کردندتااین انتخابات سربگیردآیاکسی که این همه هزینه می کندمیتواندبه فکرمردم باشداماچیزی که هست نگاهذتیزبینانه مردم است عرض کردیم مردم درهرجامعه ای سرمایه آن جامعه هستنداگریک سیاستمداری این کیاست رانداشته باشداگراین زرنگی رانداشته باشدوخودش رابه مردم عرضه بکندومردم خدمت راازآنهاببینندازمرحله انتخاب غافل میشوندمادیدیم آن خانم چه شعاری دادوآن آقاچه شعاری دادوهردوتایشان آمدندهمه یابعادشخصیتی یک مملکت راعنوان کردنداینکه این ایام دارندپرچم هایشان راآتشمی زنندچه جریان ورخدادی است آیابحث ترامپ است یامسائل دیگر؟مردم هوشیارشدندبیدارشدندکه درآن نظام اتکباری گری هرباره یک نفرراعلم کرده اندیک روزی داعش ویک روزی طالبان یک روزی فلان گروه وقطعاترامپ یک گروهی راعلم خواهدکرداماآن چیزی که هیت این دقت لازم بایددربین مسئولان جامعه مان باشدکه ۱_عزیزانم ماارباب ورعیت هایمان ازانفلاب مردکدخداهارفتندخدایمان وعبودیت وبندگیمان خودتان راقیدوبندکدخدایی نکنیدمردم مامذدمی اندکه به خداباوردارندوبه جزخداکسی رابالاترنمی بینندواین خداماراتوصیه کرده که درمسیرولایت باشیم مارهبری داریم که امروزجهان رانسبت به فتنه هایشان. آگاه می کندببینیدآثاروبرکات این نامه رهبرکه منبعث شده ازآثارعلوم وحیانی ایت وچقدردرجوانان غربی ایجادبصیرت کردچقدرآنهاراآشنابه اسلام کرداینکه امروزمی گویندسخن ازایران هراسب بوده اینهاازحدودچندسال گذشته رخت بربسته بلکه آنهادارندهجمه می کنندتامارابه اهداف بلندووالایی که داریم جدابکنندولی مردم مامعتقدبه ولایت مطلقه فقیه هستندوباوردارندواهل بصیرتندمردمان اهل تواضع وادب هستندوهمواره درصحنه حاضرهستندواگرببینندهرمسئولی روزی به مردم توهین کندوباشعورشان بازی کنددرمقابلشان می ایستنداگرواقعاشماازابتدای برجام به دستورات رهبری گوش می کردیدامروزمی نشستیدببینیدکلینتون رأی می آوردیاترامپ هنوزپای ترامپ به کاخ سفیدکشیده نشده که به دغدغه وهیاهوواضطراب دچارشدیدکه آنهانمی توانندبرجام راپاره کنندبه خودتان بیاییداینقدهراس ازکدخدانداشته باشیدایمان وباوربه خداداشته باشیدشمابه جای اینکه این شرکتهای نفتی رابه توتال فرانسه بدهیدبه جای اینکه مخزن وورودکالاهای کشتیرانی رابه هندوکشورهای دیگربدهیدبیاییدازجوانان نخبه مااستفاده کنیدبیاییدبه مردم ثابت کنیدآیااین اقتصادمقاومتی است؟!مادغدغه مان امنیت مردم است ارادتشان به نظام ورهبری است لذاتوصیه مابه مسئولین این است که به آنهایی که اهل فتنه هستندراانتخاب می کنیدآنهایی که می گویندماتبری جستیم ازفتنه بیاینداعلان انزجارکنندماازفتنه تازمانی که رخت بربنددحرف میزنیم چون تفکرفتنه گری هست انتخابات آینده باتوجه به این مدیریت های دوتابعبتی برنامه های متعددی شده سفرهای اخیرعده ای که آمدنددردانشگاههاتدریس می کننددربیمارستان هایمان عده ای که متأسفانه شأنیت ندارندکارمی کنندماانتظارمان ازاین نظام ودولت این است بنشینندوببینندرهبرمان چه می خواهدببینندکاستی های مردم چیه امروزآنهاسوریه رادیدندوپیشرفت های سوریه امروزلبنان رادیدندیک روزی لبنان متهم بوداینکه مایک عده تجهیزات رابه آنهامی دهیم ولی امروزحزب الله لبنان برای خودش یک قدرت بین المللی است امروزانصارالله شدبرای خودش یک قدرتی که دریمن عربستان راتهدیدمی کندبه جای اینکه دم ازاستکباربزنیدبیاییدباغرب بنشینیدحل وفصل کنیدمااین همه شرکت داریم جوان داریم بیکارداریم سرعقل بیاییدبه خودتان بیاییداین مردم آه دارندچرالیسانس وفوق لیسانس درخانه بنشبندشمابه شرکتهای فرانسوی… ورودپیداکنیدبرای چه هست؟!اینکه به مامی گوییدکاسبان فتنه آیاماکاسب فتنه ایم که ازحقایق می گوییم اینکه مامی گوییم برجام راکناربگذاریدوبنشینیدداخلمان چه دردی دارندمعیشت مردم تهدیداست امروزفقرزندگی فرزندانمان رافلج کردبیکاری,ازدواج ..گرچندکه تمام برنامه هایتان راایجادمی کنیدتابه مردم ثابت کنیدمادیدیم که چه کرده اند و چه شده اند و لذا توصیه می کنیم که باولایت باشید.
و اما منطقه اسلامی چه در سوریه و چه در عراق در مقابل داعش به فضل خدا قرص و محکم و با ایمان قوی ایستاده و ظفر و پیروزی نزدیک هست و انشاءالله خبر آزاد سازی موصل را خواهیم شنید و نابودی کامل و و حامیانش را خواهیم شنید در یمن نیز نصرت الهی نزدیک بوده و خبر مرگ آل سعود نیز نزدیک خواهد بود و مقاومت و همه مرز و بوم پیروز خواهند شد و پیام این نصرت ها ایستادگی در مقابل استکبار جهانی و حامیانش خواهد بود نه ترس از این بت زمانه و تن ندادن به ذلت مذاکره با آنهاست.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.