پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

امام جمعه دابو و دشت سر در خطبه های نمازجمعه بیان کرد:
ظالمان مهمان کش با توطئه و فتنه ای از پیش تعیین شده حادثه منا را رقم زدند/عید غدیر یکی از بزرگترین اعیاد جهان اسلام است/جریان FATF همان کاپیتولاسیون است
حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقی زاده گفت: جشنواره برنج با رویکرد ثبت ملی و معرفی آمل به عنوان پایتخت برنج طارم کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

أوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله
دراین لحظات معنوی ودراین لحظات بزرگ محضرشریف شمانمازگزاران فرهیخته وارزشندوبابصیرت درابتداخودم وبعدهمه شمارابه تقوای الهی توصیه می کنم آنچه راکه ذات مقدس ربوبیت درآیات متعددوآنچه راکه نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله)دربیانات نورانی خودشان ودرسیره عملی خودعنوان نموده اندآنچه راکه درزندگی سراسرنوراهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام)خوانده ایم وشیده ایم خداوندمتعال وفرستادگانش تقوارافرقان وجداکننده حق ازباطل عنوان نموده اندان تَتَقُواالله یَجعَل لَکُم فُرقاناًاگرانسان متقی باشد
خداوندبرای شمانوری ازعلم قرارمی دهدکه فرقان بین حق وباطل است .رحمت خاصه خداوندشامل حال متقین می شوددرک معرفت بی انتهای خداوندبدون نردبان تقوی وارتباط باخداامکان پذیرنیست وخدای سبحان علم الهی رابه قلب کسی الهام می کندکه بانیروی تقوی ازسلامت وطهارت لازم برخوردارباشدگرچه تقوای الهی به مقداری که شایسته خداست مقدورنیست ولی به مقداری که مقدورانسان است مطلوب است آنجاکه خداوندمی فرمایدفَأتَّقواالله مااستَطَعتُم هرآنچه می توانیدتقوی پیشه کنیدچون تقوی همچون سدی است که انسان راازارتکاب رذیله بازمی داردوموجبات سعادتمندی وسربلندی رابرای انسان رقم میزندکسی که این سدرابشکندووجدان درون راازبیدارنکندواهل تقوی نباشدبه راحتی درمحضرگناه قرارمی گیردوابایی ازمرتکب شدن به گناه وفحشاءوروابط نامشروع نداردانسان متقی ومؤمن درمسیرمعارف الی الله قدم برداشته ومهاجرالی الله خواهدشدهجرت ازدرون وبیرون خواهدکردودرمقابل هجمه های شیاطین روزگاروشیاطین درون پیروزخواهدشد.
سروران عزیزوبزرگوارعرض کردیم یکی ازنیازهای جامعه کنونی سلامت نفسمان است وسلامت وطهارت جسم وجان مان وجامعه امام زمانی مان براساس تقوای الهی خواهدشد.
خانه وخانواده ای که درمسیرخداباشندوسبک زندگی شان تقوای الهی باشدپدرخانواده ای که نصفه های شب تهجدوشب زنده داری داشته باشدیارب یارب داشته باشدقطعاهم خودمسیرصلابت راطی خواهدکردوهم خانه ای آبادخواهندداشت خانه ی آبادموجب آبادانی جامعه خواهدشدوقطعابرکت نمازوعبادت وتقوی ودوری ازگناه به جامعه سرایت خواهدکرد.
پس بیایم ودرمحضرخداباشیم بیاییم تقوای الهی راایجادکنیم وجدان های خفته شده ملبس شده درمقابل وساوس شیطان رانجات دهیم هیچ جامعه ای بهترازجامعه تقوی نیست هیچ لباسی بهترازلباس تقوی نیست هیچ شخصی بهترازشخص متقی نیست .
خوب سروران عزیزوبرادران بابصیرت وخواهران ایمانی مان آنچه راتابه امروزمحضرشریف عرض کردیم درصدداین بوده ایم که بتوانیم سبک زندگیمان راازمنظردین ایجادکنیم چه کسی می تواندرضایت ذات ربوبیت راجلب کندماازخانه وخانواده گفتیم ازکتاب مقدس مفاتیح الحیات تابه امروزسخن گفته ایم آنچه راکه درمسیرسعادت خانواده است این است که خودش رادرمحضرعلوم وحیانی قراردهدعلوم وحیانی عقل ونقل وقرآن مبین منجی جهان بشیریت است .هرخانه ای که ازقرآن دورماندورشکسته شدعرض کردیم ماتلاوت قرآن زیادداریم محرم ورمضان هم داریم که برکت وافتخاراست وآزادسازی هایی درهمین مسیروجودداردولی بازآن چه راکه بایدایجادنمی شودچقدرمدعی امام زمان (عج)هستندچقدردرمقابل دین قدعلم می کنندبهد۱۴۰۰ سال انسان هایی مدعی پیغمبربودن می کنندچه انسان هایی ادعای امام زمانی بودن می کنندوعلتش عدم معرفت وشناخت شناسی مابه ذات مقدس خداوندمتعال است اگراین معرفت ایجادشودایجادعلقه وومحبت می کند.عرض کردیم یکی ازمباحث مطروحه ونیازجامعه وکمبودجامعه حیاء است اگرحیاباشدحجاب است اموزچنددقیقه گذشته دردفترازپارتی هاوتداخل دختران وپسران وتالارهاوعروسی هامی گفتندکه این نشان ازکم کاری فرهنگ مان ومسئولین فرهنگی مان درمسائل دینی است .عزیزان مادرتهدیدهستیم وامذوزازناتوی فرهنگی به خنجرفرهنگی رسیدیم امروزازطریق تلگرام وشبکه های مجازی باسرعتی که ناخواسته ایجادشده خانه وخانواده مان درمسیرآتش جهنم وگناه است اگربتوانیم این علقه راایجادکنیم این محبت راایجادکنیم بسیارموفق خواهدشد.بنابراین همه اعمال بشیریت بایدازروی محبت باشد
درجلسات گذشته مطالبی راراجع به محبت خداخدمت شماعزیزان عرض نموده ایم واینکه خدای متعال عالم رابه خاطرمحبت خلق کرده است بنابراین همه اعمال بایدازروی محبت باشداگراعمال ماازروی محبت باشداثرداردمحبت حالتی میان حب ومحب است گرچه ازدرون وقلب سرچشمه می گیردامادرظاهروافعال اعمال محب به روشنی بروزپیدامی کندوگفته شدمحبتی پایداروحقیقی است که درپی آن معرفت باشدچراکه هرچه شناخت بیشترباشدمحبت شدیدتروعمیق ترخواهدبود.یکی ازمواردی که محبت بین خالق وخلق رازیادمی کندنمازاست روزه انس والفت بین بنده وخدارابوجودمی آوردهرچیزکه محبت رازیادکندیاواجب است یامستحب همه عبادات همین طوراست وهرچیزکه این محبت راکمرنگ کندیاازبین ببردیاگناه کبیره است ویامکروه است انَّ اللهَ تعالی اِذاأَحَبَّ عبداًتَفَقَّدهُ کمایَتَفَقَّدُهُ الصدیقُ صَدیقَهُ خداوندهنگامی که بنده ای رادویت داردآنچنان ازاوتفقد می کندکه دوست ومهربان نسبت به دوستش. ادامه بحث راجع به محبت رسیدیم به محبت پیامبر(صلی الله علیه وآله). سیره پیامبروامامان (علیهم السلام)محبت ورحمت بوده هست خصوصااساس حرکت وپیامبرمامحبت بوده است درتفسیرروح المعانی آمده است که براءبن عازب ازاصحاب معروف ومشهورپیامبر(صلی الله علیه وآله)می گوید:قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)لِعَلیٍ کَرَّمَ الله تعالی وَجهَه:((قُل اللهمَّ اجعَل لی عِندکَ عَهداًوَاجعَل لی فی صُدور المؤمنین وُدّاً))پیامبربه علی (علیه السلام)فرمود:ازخداونددوچیزمسئلت کن نخست بگو:پروردگارابرای من نزدخودعهدوپیمانی قرارده ودیگراینکه محبت مرادرقلب های مؤمنین قراربده دین پیامبراسلام جزمحبت چیزدیگری نیست ((ألدینُ هُوَالحُبُّ وَالحُبُّ هوالدّین))پیامبران آمده اندتامردم رابه محبت خدابرساننداگرپیامبری بیایدومردم راازخداجداکندخداآن پیامبررامؤاخذه می کندچراخداحضرت یونس (علیه السلام)رادرشکم ماهی زندانی کرد؟چون امتش رازودنفرین کردوآن هارارهاکردورفت.
اگراصول ومبانی آیات قرآن وروایات راببینید
واگردرآیات قرآن تدبروتفکرکنیددرمی یابیدکه همه آیات وروایات همخوانی دارندوهمدیگرراتأییدمی کنندهمه یک حرکت ومتددارندهمه یک پیام دارندوآن پیام محبت است همه می گویندبیاباخدادوست شومحبت محوراست.
سروران عزیزپیامبرخداچه هدفی داشتندکه این همه آزارواذیت راتحمل کردند؟چهل سال بدون ادعادربین مردم زندگی کردندمی توانستندبیست وسه سال دیگرهم همان طورزندگی کنندوتمام بشودامادرطول این بیست وسه سال که اسلام رابه امرخدااظهارکردندچه می خواستندبگویند؟مقصودآن حضرت بنیان نهادن بنای محبت بود:((الحُبُّ اساسی اساس کارمن محبت است أساسُ ألاسلامِ حُبّی وحُبُّ أهلِ بیتی محبت من ومحبت اهل بیتم اساس اسلام است))درروایات آمده اگرکسی ذره ای محبت اهل بیت راداشته باشدعاقبت نجات پیدامی کندکسی که درپرتومحبت وجذبه اهل بیت (علیهم السلام)باشددرراه نمی ماندپیامبراکرم (صلی الله علیه وآله)فرمودند:((أَحَبُوالله لِمایَغذِرُکُم وأَحَبّونی یُحِبُّ الله وأحَبُّواأهلَ بیتی لِحُبّی ))یعنی خداوندراازآن جهت دوست بدارید که به شماروزی می دهدومرابه خاطرخدادوست بداریدواهل بیتم رابه خاطرمن دوست داشته باشید.پاک کننده ای قوی ترازعشق ومحبت اهل بیت وگریه برآنان درعالم نیست.
چراپیغمبرخداازسلمان سیرنمی شودوسلمان هم ازپیغمبرخدا؟سلمان شب هاگاهی پیش پیامبرمی نشست وباآن حضرت انس می گرفت چراحضرت زهرا(سلام الله علیها)پیغام می دادکه چراسلمان به دیدن من نمی آیدعلی (علیه السلام)بعدازارتحال رسول خدابه سلمان فرمودند:یاسلمانُ اِئتِ منزِلَ فاطمه بِنتِ رسول الله (صلی الله علیه وآله)فَاِنّهااِلیکَ مشتاقهً ای سلمان به منزل فاطمه دختررسول خدا(ص)بروکه اوسخت مشتاق توست چرا؟چون ازمحبت وانس باسلمان لذت می برداینهابه دنبال انسان می گردندانسانی که واقعاًبه انسانیت رسیده باشدوازمطامع دنیوی بیرون آمده باشد.
حضرت امیربیان(ع)درمدینه بودندافرادبسیاری درمدینه ازدنیارفتندولی حضرت برجنازه آنان حاضرنشداماوقتی شنیدندکه سلمان درمدائن ازدنیارفته است باطی الارض به مدائن آمدندوکفنی راکه حضرت زهرا(سلام الله علیها)برای سلمان تهیه کرده بودراباخودآوردندببینیدمحبت چه می کندحضرت زهرا(س)به فکرکفن سلمان هم بودندحضرت امیرواردمدائن شدندبدن سلمان سردشده بودوقتی حضرت واردغسالخانه شدندسلمان بلندوگفت:السلام علیک یاامیرالمؤمنین ودوباره افتاد.این کارمحبت است
ازمحبت مرده زنده می شود
ازمحبت شاه بنده می شود
نمازگزاران عزیزکلاس پیامبرواهل بیت مادرس محبت بودحتی برای أشقیاوبدها.تاجایی که برایشان گریه می کردخیلی عجیب است پیامبرمی نشیندبرای ابوجهل وابولهب گریه می کندکه چراابولهب بایددرآتش برودبرای جهنمی هاگریه می کنداورحمه للعالمین است سیره همه پیامبران وامامان محبت ورحمت بودخصوصا پیامبرماختمی مرتبت .زیدبن حارثه غلامی بودکه پیامبراوراخریدندونزدخودآوردندخیلی به اوعلاقه داشتندآنقدرکه به اوزیدالحُبّ می گفتندنامش درقرآن سوره احزاب آیه ۳۷آمده است((فَلمّا قَضی زیدٌمِنهاوطراً)بدون وضونمی توان دست روی آن گذاشت هیچ نسبت فامیلی بین اووپیامبرنبودبه جزهمان محبت .پیامبرخدافرمود:مَن أَحَبَّنی کانَ مَعی فی الجنه کسی که مرادوست بدارددربهشت بامن است بنابراین محبت سنخیت می آوردزیدغلام بودولی باپیامبردربهشت خواهدبود.
درآیه ۳۳ سوره شوری آمده است که خداوندبه پیامبرمی فرمایند:قل لاأَسئَلُکم علیه أجراًاِلا الموده فی القربی من ازشماپاداشی نمی طلبم جزدوستی اهل بیتم چرا؟چون محبت ودوستی به اهل بیت پیامبرتداوم برنامه رسالت ورهبری به آن پیامبراست وبرای ادامه راه پیامبروهدایت ورهبری اوبایددست به دامن ذوی القربی زد.
باتوجه به این لازم است که محبت عامل مؤثری است برای پیروی کردن همانگونه که درسوره آل عمران آیه ۳۱ می خوانیم قل اِن کنتم تُحِبّون الله فَاتَّبِعونی بگواگرخدارودوست می داریدبایدازمن پیروی کنید.
خدایامحبت خودت وپیامبرت واهل بیتش رادردل ماروبروز افزونتربفرما
اماآنچه راکه عنوان فرموده اندومحوریت امروزمان هم جهت پایداشت شهدای منااست شهدای غریب مناکه هم سخنران معززوافتخارمنطقه مان جناب دکترمهدوی بسیارزیباعرض کردندوهم مداح عزیزقلبمان راآماده فرمودنددیروزدرمجلس شهیدعزیزجعفری عرض کردم که این سیدبزرگوارسبدنصرالله جعفری که خوب همه منتظربرگشت حجاج بودندتماس هابرقراربودندتاقبل ازقربانگاه تماس داشتندکارت دعوت هاآماده شده بودمهمانان دعوت شده بودندواین ظالمان مهمان کش توطئه وفتنه ای راازپیش تعیین شده ایادکردندشک نکنیدکه ازپیش تعیین شده بودچون دریک برهه اززمان آنهاانسان نیستندهفت ,هشت هزارحاجی رادربهترین مکان ودربهترین لباس .امامی خواهم عرض کنم خانواده بزرگ شهدای مناوخانواده معززجعفری وسلحشورشاهدنبودیدچگونگی شهادت عزیزتان رامشاهده کنیدامالایوم کیومک یااباعبدالله مداح عزیزمان ازهلال بن نافع فرمودنددریکی ازمنزلگاههاحضرت زینب(سلام الله علیها)به محضرمادرمشایعت شدندومکاشفه شده شروع کردبه گله مندی وشِکوه وشرح مصیبت عاشورامادرجان کربلانبودی مصیبت هادیدم درمقابل چشمان مان علی اکبرارباًارباًشده است دستان عباس راجداکردندتیرسه شعبه برچشمان عباس زدندعلی اصغرحنجرالاذن الی الاذن اینهاروگفته تارسیده به حسین ومی فرمایدزینی جان آنچه راکه گفته ای من بودم همه ی این مصائب راازنزدیک مشاهده کردم آن دم بریدم من ازحسین دل کامدبه مقتل شمرسیه دل/اومی دویدومن می دویدم اوروی مقتل من سوی قاتل/اومی کشیدومن می کشیدم اوخنجرازکین من ناله ازدل/اومی بریدومن می بریدم اوازحسین سرمن ازحسین دل…
خطبه دوم :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله و نظم امرکم . در این خطبه نیز محضر شریف سروران عزیز و ارزشمند ، افتخار بنده در ابتدا خودم و بعد همه ی شما را به تقوای الهی توصیه می کنم . تقوا ملجأ آسایش وآرامش است . منزلگاه آسودگی خاطر و فارغ البال بودن ، بدون هیچ زحمت و استرس زندگی کردن در مسیر محضر ذات ربوبیت بودن هست . عرض کردیم نیاز به شناخت شناسی است . ان که تو را شناخت جان را چه کند / فرزند و عیال و خانمان را چه کند . عواملی که ما میتوانیم موجب پیشرفت مان شود . عوالمی که پس از دنیا در انتظارمان هست آسایش لحظه ی مرگ . آرامش پس از مرگ . آسایش در روز حشر و نشر . همه ی این ها در مسیر تقوای الهی است .

مناسبت های متعددی را پیش رو داریم . که یکی از مهم ترین این مناسبت ها یکی از اعیاد بزرگ جهان اسلام ، عید غدیر خم هست . بنده خدمت شریف صاحب این عید ، امام زمان (عج) مان تبریک عرض می کنم . و محضر نائب بر حقش ولی امر مسلمین ، رهبر مظلو مان و محضر شریف شما سروران عزیز تبریک عرض می کنم . خوب عزیزان اهل علم می دانید که مدار هستی بر اساس ولایت ایجاد شده . از ولایت تکوینی و تشریعی الی گرفته تا ولایت نخبگان و فرستادگان خدا . انبیاء و اوصیای الهی . این که خداوند متعال توصیه می کند اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم به کسانی که اهل ایمان هستند یا ایهاالذین آمنوااطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم بر همین اساس است . اگر انهایی که توانستند در مسیر ولایت باشند از ابتدایی ترین لحظه تا به امروز دیده ایم که خوش درخشیده اند . از زمان حضرت آدم تا به خاتم . خاتم الانبیاء تا به خاتم الاوصیا الی یوم القیامه در صورتی می توانیم منشأ برکت باشیم که در مسیر ولایت باشیم . فرمود اللهُ ولی الذین آَ مَنوا یُخرِجُهم مِنَ الظُلماتِ الی النور این ظلمت ها و پستی ها و کاستی های دنیا را انسان در مسیر ولایت بودن می تواند برای خودش ایجاد کند . تبدیل به نور می کند . محبت خدا از طریق ولایت ایجاد خواهد شد . موفقیت در مسیر زندگی . می بینیم طاغوتیان در هر عصر و مصری وجودداشته اند . حالا چه در عصر حضرت موسی و فرعون و ابراهیم و نمرود و چه در عصر مصر پیغمبر (ص) و قریش و چه در زمان اهل بیت (ع) . هر باره تا مادام این که نجوای ولایت بود انا ربکم الاعلی بر زبان ها جاری بوده و مطابق آیه ی صد سوره ی انسان آمده که در باب هجرت می باشد متأسفانه ان کسی که ولایت خدا و فرستادگانش را ایجاد نکند اهل هجرت نمی شود . امروز هم این چنین است . امروز هم سفاکان روزگار ، سلسله ی خبیثه ی شجره ی ملعونه ی بنی امیه و بن العباس ، آل سعود و آل خلیفه از همان نسل هستند . حرف همان ها را می زنند . طغیان گری می کنند . در مقابل فرامین الهی قد علم کردند . اگر کسی اطاعت از امر مولا می کرد که ذات مقدس ربوبیت است یعنی تمکین کردن به غدیر خم . منکران غدیر منکران خدا هستند . منکران به ولایت علی (ع) منکران به ذات مقدس خداوند هستند . ن این که مسلمان نیستند بلکه انسان نیستند . اگر می خواهند جامعه ی جهانی اسلام امروز به مرحله ی پیروزی برسد هنوز جای جبران از این خسران بزرگ است . به ولایت علی (ع) تمکین کنند . گفتار و رفتار علی (ع) . کجا در مکتب دین مبین اسلام که خدای رحمان دستور داده برادر کشی دستور داده شده ؟ کجا کودک کشی و مهمان کشی دستور داده شده ؟ آنهایی که به لباس اسلام آمدند ولی بویی از انسانیت
نبرده اند دیده ایم که با امام زمان (عج) شان چه کردند . امام علی (ع) را در محراب به شهادت می رسانند . سجاده از زیر پای امام حسن (ع) می کشند . امام حسین (ع) آن همه درد و تألم دیده . از همان شجره ی خبیثه امروز هم از سلسله ی بنی امیه و بنی مروان ، آنهایی که متأسفانه بویی از معرفت نبرده اند چون محبت به ولایت ندارند . ما باید دقت کنیم . دیدیم که هر باره در هر جایی طلحه ها و زبیر ها بوده اند . و شعیر قاضی ها حکم هایی که امروز مفتی یان بی خرد عربستان سعودی حکمی ایجاد کردند که در مقابل اسلام جلوگیری کنند . البته تعلق به نفس بسیار خطرناک است . حب به ولایت در همه جا باید ایجاد شود . امروز ولی فقیه زمان مان از سلسلسه شجره ی طیبه ی اسلام است . نائب و نماینده ی امام زمان (عج) است . و تمکین کردن به ولایت فقیه حاکمیت اسلام از ملزومات ضروری نظام هست . لذا در گفته های مان و در رفتارهای مان دقت کنیم . امروز خواسته ی مردم این است که در محضر ولایت فقیه باشیم . اگر این چنین باشد موفق هستیم .
نامه ی ولی امر مسلمین به حاجیان بیت الله الحرام . طلیعه ی نابودی شجره ی خبیثه ی ملعونه ی آل سعود را ایجاد کرده و به فضل خداوند متعال آینده ای نه چندان دور بیرق مقدس اسلام از دست مقاومت در عربستان سعودی محقق خواهد شد . ما معنویت ، بصیرت ، بینش ، بینایی و شناخت شناسی به ذات ربوبیت را در این نامه دیدیه ایم . نامه ای که در آن روز توسط مقام معظم رهبری به جوانان غرب و آمریکا داده چه منشأ خیراتی شده است . و قطعاً بدانید که این پیام منشأ خیرات خواهد شد . عزیزانم توصیه من به جهان اسشلام و حاکمان اسلامی اسن است . ما امروز در پیچ تاریخی هستیم . پیچ تاریخی که همه در ردای اسلام تیشه به ریشه ی اسلام می زنند . و تسلط یک عده از نااهلان بی خرد غیر مسلمان که به لشگر داعش ملقب شده اند ه این ها نه تنها مسلمان نیستند بلکه انسان نیستند . کجا یک کودک خردسال را سر می برند . کجا این چنین ظلم و تعدی می کنند . لذا دقت کنند . تخصیصاً در حادثه ی منا . امروز رسالت حاکمان

اسلام اول چشمان شان را بازی کنند . دوم زبان از دهان بیرون بیاورند . عربستان سعودی را محکوم کنند . ظلم و تعدی شان ، این توطئه منا ، برنامه از قبل تعیین شده ی منا ، هفت هشت هزار مهمان در سرزمین بلاد متبرکه به شهادت رساندن را محکوم کنند . امروز خواسته ی مکا از رهبران حکومت های اسلامی این است که بیایند یک کمیته ی حقیقت یاب را به عربستان بفرستند و اداره ی این دو حرمین شریفین را به یک عده انسان های خبره و آگاه و بابصیرت و انسان بدهند . شأنیت مدیریت را ندارند . بی کفایتی متولیان حج را هم در چند سال گذشته دیده ایم . هم در دهه ی شصت . در دهه ی هفتاد . در سال گذشته و امسال هم چندین کشته داده اند . توصیه می کنیم که این کار انجام شود .
اما مسائلی را در منطقه عرض کنم . ما توصیه مان به هم دلی بین ملت و دولت است . خوشحال هستیم و تشکر می کنم . برنامه های زیادی که همکاری می کنند . جشنواره برنج که ما جلسات را لحمدلله با محوریت بخشدار معزز که این روزها مدیر نمونه ی شهرستان انتخاب شده اند ، که افتخاری برای مردم بخش مان هست دارند زحمت می کشند که این جشنواره با رویکرد ملی ثبت برنج طارم و ایجاد نام شهرستان آمل به عنوان پایتخت برنج برنج طارم در کشور ثبت شود . جهاد کشاورزی عزیزمان بسیار خوش درخشیده اند که مجری عزیزمان ، برادر بسیجی و مدیر معزز بسیجی عنوان فرموده اند که توصیه رهبری در امر کشاورزی یکی از محصولات امروز در مورد امر روغن و کاشت … است . که می تواند ما را نجات دهد . ماهر چه داریم از شما مردم داریم . تشکر می کنیم . ولی متأسفانه صحبت هایی مردم را ناراحت می کند . کسانی که می گویند تریبون نماز جمعه جای صحبت FATF  نیست یا در نماز جمعه شرکت نمی کنند و یا نمی دانند که ما در چه موردی صحبت می کنیم . سخنان ما عبادی سیاسی است . هم در مسائل دین مردم کارشناسی کنیم که به تعبیر حضرت علامه جوادی املی که فرموده اد امام جمعه هم سخن مردم به خدا و هم سخن خدا به مردم را عنوان می کند . و هم تبیین مسائل سیاسی است . ما اریم توصیه می کنیم و جریان FATF همان کاپیتولاسیون است . همان خود تحریمی است . کارشناسی شود . دقت کنیم . به جای این که هم اندیشی شود ، اتاق فکر بگذارید ، ائمه جمعه را دعوت کنید بیایند این مسائل را تحلیلی کنند ما را محکوم می کنید . شما نمی توانید ما را محکوم کنید . شما نمی توانید به ما بگویید که چه بگوییم . آن روز امام جمعه استان البرز سخن گفت چنان هجمه بر ایشان وارد شده . اما جمعه مشهد آیت الله علم الهدی سخن گفتند در مورد موسیقی چه کرده اند . همه ی دولت را رها کردند که فلان است . معیشت ، اقتصاد و اشتغال مردم مشکل دارد . ما مخلص این مردم هستیم و دوستدار شما هستیم و. توصیه می کنیم که به خودتان بیایید . در مقابل مردم ایستادگی نکنید . ما زب
ان گویای مردم هستیم . دقت بکنید . بعضی ها ایجاد ارتباط با عربستان سعودی در زمزمه هست . توصیه مان بر این است که دقت کنیم که دیگر جای جبرن نخواهد بود . غیرت دینی مان در گرو شجاعت و مقاومت مان هست که الحمدلله ما داعش را در مسیر فرو پاشی داریم می بینیم چه در سوریه و چه در عراق . دقت کنیم تا آیند ی درخشانی اشته باشیم . شما هم تا الان خدمات شایسته ای انجام دادید . اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ان هم با توجه به مسائب تحریمی . ولی عرض بنده این است پی سخنان رهبری بنشینیم و ولایت مدار باشیم . بعضی از کارشناس ها هم فرمودند که این FATF  در تحت فرمان رهبری است . این چنین نیست . مقام معظم رهبری جلسات خصوصی و چنین مسائلی ندار ند. در برجام هم نداشته . سخنان خود را در مجامع عمومی اعلام کرده . عرض کرده بودند که من خوشایند به برجام نیستم . آینده ی خوبی را در انتظار ندارد و این هم به همین حالت است . لذا از مجلس محترم می خواهیم که با درایت تمام کارشناسی لازم را انجام دهد .
موهبتی در این منطقه جهت ایجاد فرهنگ مناسب ایجاد شده . فرمودند که یکی از شهدای منطقه شهید بهارلو از هندوکلا از ورزشکاران عزیز بوده که دارند مستندی را اماده می کنند با کمک اعضای محترم شورای منطقه که جنای آقای ولی زاده از شاد محل هم کمک می کنند . از این جریان خوشحال شدم . از مسئولین بخش ، از بخشداران محترم ، از شوراهای محترم بخش و از دهیاران تشکر می کنم . بیاییم این ها را مستند سازی کنیم . فرمودند که ورزشکار بودند و یکی از همین ورزشکارانی که در خدمتشان هستیم نقش این شهید عزیز را ایفا خواهد کرد . مردم ببینند که یک عده افراد شجاع و غیرتمند موجب شده که جنگ تحمیلی تبدیل به دفاع مقدس شود . دفاع مقدسی که امروز موجب به …. کشیدن سران استکبار شود . امروز آمریکا به این نتیجه رسیده که در همه ی تصمیمات باید ایران باشد که مهمان عزیزمان عنوان کردند .

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.