پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

امام جمعه دابو و دشت سر در خطبه های نمازجمعه بیان کرد:
شهید رجایی و باهنر با اخلاص و مردم محوری تاریخ را به نام خود ثبت کردند/مسجد پایگاه انسان سازی است/مسئولان باید قول هایشان به قاسم رضایی را عملی کنند
حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقی زاه گفت: فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، بسیار وسیع و غیرقابل توقف است که فرصتهای بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

امام جمعه دابو و دشت سر در خطبه های نمازجمعه بیان کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله .
در این لحظات معنوی و ملکوتی ، در این روز جمعه ، سیدالایام محضر شما مؤمنین و مؤمنات خودم و همه ی شما را به تقوای الهی و خویشتن داری و پرهیز از گناه توصیه می کنم . چون خدا انسان های متقی را دوست دارد . انسان های مؤمنی که در مسیر تقوای الهی باشند را دوست دارد . خدا با اهل تقواست . چون اهل تقوا نزد خداوند متعال ارزشمند هستند . ِ«إنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللهِ أَتقاکُم» گرامی ترین شمابهترین شماباتقوا ترین شمانزدپروردگارمی باشد.
سعی کنیم سفره ی تقوا را در مسیر زندگی مان قرار دهیم . سعی کنیم فرزندان مان را در این سبک زندگی قرار دهیم . خداوند متعال توجه ویژه ای را به اهل تقوا دارد . آنهایی که در مسیر گناه قرار نمی گیرند . خدا مرحمت ویژه ای به شما متقین دارد . صدای اهل تقوا را می شنود . ندای اهل تقوا را می شنود . دعای اهل تقوا را مستجاب می کند . با توجه به همه ی این جلوه های ویژه اهل تقوا نزد خداوند متعال تقرب پیدا کرده و دعای شان مستجاب می شود . گرامی ترین شمابهترین شماباتقوا ترین شمانزدپروردگارمی باشد.
أُدعونی أَستَجِب لَکُم بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را با وجود اینکه خدا فرمود مرا بخوانید و می خوانیم ولی دعایمان مستجاب نمی شود چرا دعایمان مستجاب نمی شود؟ خود خدا فرمود بخوانید مرا من جوابتان می دهم! چرا بسیاری از دعاهای ما مستجاب نمی شود این را ازپیامبر(صلی الله علیه وآله) سؤال کردند ما دعامی کنیم ولی مستجاب نمی شود محدث قمی در تتمه المنتهی در روایتی نقل می کنند روزی مردم دور پیامبر (ص) را گرفتند و عرض کردند خداوند در قرآن فرمود «أُدعونی أَستَجِب لکم» مرا بخوانید من جوابتان می دهم اما ما می خوانیم ولی جوابی نمی شنویم نبی مکرم اسلام فرمودند چون دلهای شما پاک وبی آلایش نیست باگناه دلتان رامیرانده اید چون خدا را نشناختید صدا می کنید ولی معرفت ندارید باور به خدا ندارید چه کسی باور دارید این عالم خدایی دارد و معرفت شناسی و شناخت شناسی خدا از طریق تقوا ایجاد می شود و دوری از وساوس شیطانی موجب کشف شهود می شود آن کسی را صدامی زنیم نمی شناسیم هنوزبه آن باورنرسیده ایم که عالم خدایی داردشماخدایتان راچگونه شناخته اید؟چه کسی باورکرده است که این عالم خدایی دارد.شناخت ماباورمانسبت به پروردگارعالم برای این است که اجدادماپدران مانیاکان مامی گفتندخدایی هست ماهم می گوییم خدایی هست آنهاموحدبوده اندمانیزموحدهستیم آنهانمازمی خواندندوماهم نمازمی خوانیم آیابه باوررسیده ایم آیابرای خداشناسی دلیل داریم یانداریم؟
ازکجامی گویی این عالم خدایی دارد؟ازشمای کشاورزسؤال کنند؟ازآن جوانی که دردانشگاه درس خواندسؤل کنند!اونی که کسب مدارج علمی کرده است ازاینهاسؤال کنیدازآن ورزشکاری که دل کفروالحادباحجاب ومتانت ومحبت خوددرس غیرت رابه جهان دادندازآنهاسؤال کنیم؟
اگرواقعابه این باوررسیده باشیم که این عالم خدایی دارداین همه مشکل درجامعه وجودخواهدداشت؟دیگررفتارمااین نیست!کردارمااین نیست!

نمازگزاران عزیز در محضر قرآن داشته باشیم . سبک زندگی دینی داشته باشیم . خانه و خانواده مان را تشکیل دهیم . فرزندان را بر اساس آموزه های تقوای الهی تربیت کنیم . آن وقت است که مدینه ی فاضله ایجاد خواهد شد . گفتیم یکی از مسائلی که ما نیاز داری تا به سعادت برسیم مبحث مهم حیا است . حیا غیر خوف و مسائلی است که در منظر شما اهل علم هست . فرا تر از همه ی این ها است . لذا با بهره گیری از این آموزه ها می توانیم فضایی که منجر به آلودگی در زندگی می شود را ایجاد کنیم . عرض کردیم نسبت به حیای گناه ، حیای تقصیر ، حیای کرامت تا به حیای محبت رسیدیم . عرض کردیم تفسیر و توضیح محبت را . این که ذائقه ی بشریت از محبت خدا چشانده شود . خدا را درک کنیم . در محضر خدا باشیم . ذوب در خدا شویم . آن وقت است که بعد از شناخت شناسی و معرفت شناشی محضر ذات ربوبیت ایجاد اُلقه ی حیا می شود ان هم از نوع محبت و خوش به سعادت بنده ای که محبت خدا در دلش پرورانده شود . آن وقت است که موفقیت های فراوانی ایجاد می شو.د . اگر مشکلی امروز دربیان حیای محبت که هم اولین منزلگاهش منرل محبت به خدا است که این محبت به خدا موجب سعادت و رأفت و رسیدن به فیض عظیم رحمات الهی می شود ، این عدم حضور در محضر خدا فقدان را ایجاد می کند . عدم معرفت شناسی ذات مقدس ربوبیت این فضا را ایجاد می کند . لذا خودمان باید با بهره گیری از علوم وحیانی در محضر ذات ربوبیت باشیم . اگر خدایی ناکرده این باور در جان مان ریشه ندواند ، اگر خدایی ناکرده ما به حق الیقین و عین الیقین نرسیم آن وقت است که مکاشفه ایجاد نخواهد شد . آن وقت است که مشاهدات عینی برای ما ایجاد نمی شود . مکرراً محضر شما نمازگزاران عزیز عرض کردیم که خدا بهشت آفرین و جهنم آفرین است اما این که چه کسی اهل بهشت و جهنم می شود کاشته ی من و شماست . این که بواسطه ی گفتمان ها و کردارها و رفتارهای کان ایجاد می شود ان وقت است که به حق الیقین و عین الیقین مان می رساند . انسانی که در مسیر شناخت شناسی خدا قرار نگیرد خدا را خواهد شناخت و اگر کسی در مسیر این شناخت قرار نگیرد محبت خدا در دلش قرار نخواهد گرفت . پس ما باید متوجه این نعمت بزرگ باشیم . متوجه این فیض عظیم باشیم . عزیزان در تاریخ فراوان شنیده ایم از سیره ی علمی و عملی انبیای الهی و ائمه ی معصومین (ع) که انسان خدا شناس نمادش تنهی عن الفحشا و المنکر می شود .
هنوزاین باوردرجان ماریشه ندوانیده بایدبه حق الیقین برسیم به عین الیقین برسیم که امیرالمؤمنین(علیه السلام)رسیده است وجودنازنین حضرت علی(علیه السلام)به خدارسیدوقتی قراراست تیرازپایش دربیاورنددرحال نمازبایددربیاورندچون علی وقتی مشغول نمازاست متوجه معشوق خودش استومتوجه محیط نیست ولذااین علقه ومحبت باعث می شودکه علی(ع)دردکشیدن تیررامتوجه نشوندامیرالمؤمنین (علیه السلام)به کجارسید که می گوید:
علی ای همای رحمت توچه آیتی خدارا
که به ماسوافکندی همه سایه همارا
دل اگرخداشناسی همه دررخ علی بین
که نگین پادشاهی دهدازکرم گدارا
به علی شناختم من بخداقسم خدارا
نه بشرتوانمش خواندنه خداتوانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را
علی(علیه السلام)کجاوموجودات دیگروآفریدگان الهی دیگرکجا؟حتی شماببینیددرقرآن مجیدآمده استدرموردحضرت ابراهیم (علیه السلام)پیغمبرجداعلای امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)راصدامی زند:رَبِّ أَرِنی کیف تُحیِ الموتی خدایابه من نشان بده مردگان راچگونه زنده می کنی؟ابراهیم پیغمبرهست جدامیرالمؤمنین هست ابراهیم خلیل الرحمان است دوست خداست پیغمبراولوالعزم است تجدیدبناکننده کعبه است امامی گویدخدایابه من نشان بده مردگان راچگونه زنده می کنی؟ خدامی گویدابراهیم أَوَلَم تُؤمِن آیاتوایمان نداری من مردگان رازنده می کنم قال َبَلی ولکن لِیَطمَئِنَّ قلبی ایمان دارم ولی می خواهم قلبم مطمئن بشودخودم ببینم چگونه مردگان زنده می شوندخدامی فرمایند۴تاپرنده بگیراین ۴پرنده ذاذبح کن گوشت وپوست واستخوانش رادرهم له کن بکوب مخلوط کن گوشت هایش رابالای ۴تاکوه قراربده هرکدام ازاین پرندگان راصداکردی می بینی زنده می شوندوبه سوی توپروازمی کنندابراهیم این کارراکردتاقلبش مطمئن گرددوبه معاداعتقادکامل پیداکرد.
امام علی (علیه السلام)می فرمایند:قلب علی مطمئن ترین قلبهاست «لَوکَشِفَ الغِطاءماأزدَدَت یقیناً» اگرپرده کناررودوآن خدای نادیدنی خودرابه علی نشان بدهدیقین علی (ع)افزون ترنمی گرددچون ولی خداامیرالمومنان (علیه السلام ) به آن جایگاه بلندبالارفته وباچشم بصیرتش اسرارالهی رادیده است وبانیروی خویش برحالات عالم ماورای دنیاآگاه شده است ناگزیراین گفتارش که ازکمال اوپرده برمی دارددرست وصادق می باشدچون علی (ع) به خدارسیده است به خودخدارسیده است به عین الیقین رسیده است به حق الیقین رسیده است .ومی فرماید:اگرپرده برداشته شوددریقینم افزون نمی شود
خوب حالاماشیعیان علی(علیه السلام)به کجارسیده ایم.

وجودنازنین امیرالمؤمنین (ع)بایارانش ازخیابانی عبورمی کردند(البته این روایت درموردپیغمبر هم هست)رسیدندبه خانه پیرزنی که درحال نخ ریسی بوداین چرخه نخ ریسی راداشت خوب آن موقع که مثل حال من وشما درودیوارنداشت این خانم پیرزن آمدچرخه نخ ریسی راگذاشت دم درخانهاش داشت نخ تهیه می کردهمین طورکه داشت بادست خودش چرخه راحرکت می دادتانخ بریسانددرهمین حالت وجودنازنین حضرت علی (ع)رسیدبه این پیرزن سلام واحوالپرسی,سؤال فرمودند:«بِماذاعَرَفتِ رَبُّک» توخدایت راچگونه شناخته ای توازکجامی دانی که این عالم خدایی دارد؟
این پیرزن همچنان داشت بااین چرخه نخ ریسی می کرددست ازاین چرخه برداشت وچرخه چرخی خوردوایستادیک وقت یاران امیرالمؤمنین (علیه السلام)را دیدند وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین (ع) حرکت کرد دارد می رود گفتند علی جان سؤال کردی صبرکن جواب بده آقافرمودندجواب دادنداما شمانفهمیدیدگفتندآقاجان ایشان چیزی نگفتندفرمودندلازم نبودچیزی بگوینداین پیرزن وقتی من ازایشان سؤال کردم بِماذاعرفت ربک ازکجامی گویی این عالم خدایی دارداین خانم دست ازاین چرخه نخ ریسی برداشت وچرخه چرخی خوردوایستادیعنی می خواهدبگویداین چرخه نخ ریسی به این کوچکی رادست پیرزن ناتوانی مثل من نچرخاندنمی چرخدمگرمی شوداین عالم به این بزرگی بدون چرخاننده باشدوبدون گرداننده باشداین عالم چرخاننده داردگرداننده دارداین عالم خداداردببینیداینگونه بایدخداشناس باشیم اینگونه بایدبه این باوربرسیم که این عالم خدایی هم دارداگراینگونه به خداشناسی رسیدیم واعتقادبه خداپیداکردیم آنوقت دعاهایمان مستجاب می شودکه وجودنازنین امیربیان می فرمایند:«علیکم بِدینِ العجائِز» مثل این پیرزن خداشناس باشیدماچگونه خدارامی شناسیم هرکسی بایدبرای خداشناسی خوددلیل داشته باشد.
حالانظم درعالم ,گردش روزگارهمه دلیل وجودخداست آن کشاورزی که درزمین کشاورزی یکدانه گندم وشالی می کاردوهفتادوهفتصددانه می گیرداوهم بایداین عالم خدایی داردکه ازیک دانه گندم چندصددانه تولیدشده است این می شودباوربه خداوقتی بشناسیم و معرفت داشته باشیم نسبت به خداقرابت می کنیم واظهار محبت به خدا و حیاء محبت ایجاد خواهد شد ان شاءالله که همه ما خداشناس باشیم ومحبت خدا را در دل داشته باشیم
اما محفل و مجلس مان هم ابتداعاً مجلس یادبودی هم از هیأت امناهای معزز دو بخش دابو و دشت سر به مناسبت هفته ی مسجد خدمت شما عرض کنیم و یادبودی از یکی از هیأت امناهای این حسینیه مرحوم غلامی که چندین سال زحمات فراوانی کشیدند و ذکر ارادتی به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و ثوابش را به ارواح طیبه ی همه ی شخصیت هایی که این چنین جانانه جهت احیای این پرچم و عبودیت و بندگی و ولایت زحمت می کشند تقدیم کنیم . کمتر از انها ذکر و یاد می شود . کمتر از هیأت امناها تجلیلی می شود که این کیاست بخشدار محترم و معزز بخش دابودشت بوده که محبت کردند با عنایت و همکاری بخشدار محترم دشت سر چنین دعوتی شده گرچند انتظار می رفت تا همه ی هیأت امناها حضور داشته باشند تا ما لساناً از انها تجلیلی کنیم . چون مکتب علوی ، مکتب ارادت و عنایت به ذات مقدس ربوبیت است که این ها از این مکتب تلمز می کنند .
اما عرض کردیم نسبت به مظلویمت اهل بیت (ع) . وجود نازنین اباعبدالله الحسین (ع) که در این ایام صدای پای قافله ی کاروان کربلا به گوش مان می رسد و در حال مشایعت ب این سروزمین هستند از یوم .. که نیاز هست از این روز هم تجلیلی شود از سوی مسئولین نظام . اما می خواهم عرض کنم جلسات متعددی را برای مجالس ترحیم و تکریم بندگان خوب خدا گفته می شود . مداح عزیزان هم ذکر مصیبت کرده اند و ابراز احساسات می شود نسبت به خانواده ی ی معزا وی لا یوم کیومک یا اباعبدالله (ع) . دل ها بسوزد برای آن زینبی که امروز در کنار حسین (ع) و عباس و علی اکبر است . راوی می گوید که در مدینه دیدم چگونه فرزندان و اخوان و بنی هاشم آمدند رکاب داری مرکب زینب (س) را می کنند . و چگونگی از اسب پیاده شدن زینب (س) در روز دوم محرم را مشاهده می کنم . ولی دل ها بسوزد برای ان لحظه ای که زینب (س) ناامید شده . هر چه سراغ حسینش گشت پیدا نکرده . انکار به مرداش نرسیده . زینب (س) دارد بر می گردد . یک زمانی ز حلقوم بریده ی حسین (ع) صدا می آید اُخَیَّ اِلَیَّ همبازی مدینه ام زینبم برگرد . ان نشانه هایی که دادی من حسینت هسشتم . راوی می گید زینب برگشته سراسیمه این نیزه شکسته ها را کنار زد . تعجب می کند . أأنت أخی ؟ و أبن اُمّی ؟ آیا تو برادر منی ؟ آیا تو پسر مادر منی ؟ خم شد این لب ها را گذاشت روی رگ های بریده ی حسین (ع) …
خطبه دوم :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله و نظم امرکم .
در این لحظات عرفانی و معنوی و ملکوتی درابتدا خودم و همه ی شما سروران عزیز را به تقوای الهی توصیه می کنم .

تقوا فرصت مناسب بندگی خداست . تقوا مانع حضور در مسیر شیطان بودن و فریب شیاطین روزگار را خوردن می شود . تقوا مانع این حضور است . تقوا زندگی عزت و سعادت و فرح و خوش اقبالی و عاقبت به خیری را برای مان رقم می زند .
تقوا موجب تعالی و پیشرفت مان می شود . تقوا سلامت جامعه را ایجاد می کند و سلامت جامعه در گرو تقوای الهی است که موجب صلابت بندگان خوب خدا می شود .
کلید سعادت بخش بهشت و نعمات بهشتی در مسیر تقوای الهی است .
در محضر قران و مطالعات آیات نورانی قران که بنده در چند سخنرانی گذشته مکرر عرض کردم که چه می شود با توجه به این همه محافل قرآنی و حضور در محضر قرآن و جمعه و جماعات چرا ما فحشا و گناه را داریم ؟ چون معرفت شناسی که در اول عرائضم در خدمت شما گفتم در محضر خدا وجود دارد . کس که خود را بنده خدا بداند اهل گناه و فحشا نخواهد بود . عالم محضر خدا است . در محضر خدا گناه نمی کنیم . بنده ای که قرار است «یوم تبلی السرائر» برایش محقق شود این بنده به هیچ عنوان نسبت به مسائل در محضر خدا کم نمی رود پس دقت کنیم . اما این مسیری دارد و این مسیر را خدا برای ما محقق کرد . توانسته بندگان خودش را توسط نخبگانی که انتخاب شده و روی مدیریت زیبای خودش از حضرت ادم گرفته خاتم و از زمان حضرت علی (ع) و امروز هم در عصر مصر غیبت امام زمان (عج) مدیریت داشتنه باشد و امروز هم طلیعه ولایت مطلقه ی فقیه می توان انسان با حضور در محضر مولای خودش در مسیر عبودیت و بندگی قرار بگیرد .
خب یکی از منزلگاه های عبادت مسجد است . هفته ی مسجد است و تجلیل از هیأت امناهای محترم بنده به خدمت همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
مسجد پایگاه اجتماع ، مشورت ، مقاومت ، برنامه ریزی و حرکت اجتماعی و فرهنگی است که خواستگاه ولی امر مسلمین و منویات ایشان است که ما بازخوانی فرمایشات ایشان را در دیدار ائمه ی جماعات در هفته ی گذشته در تهران انجام گرفته را محضرتان خواهیم داشت .
نماز گزاران عزیز ضرورت تقویت ایمان دینی مردماز اصول اصلیه و متعالی و مترقی بشریت است که در مسیر تکیه گاله الهی در مسجد و منزلگاه الهی است . انسان برای این که بتواند از این ظرفیت استفاده کند می تواند به این اوج عزت و سعادت برسد . برای تشخیص تکلیف در قبال مسائل جاری ما به آموزه ها ما به آموزگاران دینی نیاز داریم که امروز لباس مقدس روحانیت ، روحانیت معزز از ابتدای امر مراجع اعظام و منتسبین و منتخین نبی مکرم اسلای که ولیان فقیه زمان پیغمبر (ص) و اهل بیت (ع) بودند تا به امروز که در عصر مصر معمار و معیار کبیر انقلاب امام راحل امام خمینی (ره) و در ادامه ی مسیر با کیاست خبرگان معزز رهبری پس از ارتحال این مجسمه ی تقوا به ولی امر مسلمین ، ولی مطلقه ی فقیه سپرده شده که همه مان شاگرد مکتب تفکر منبعث شده از علوم وحیانی ایشان هستیم اگر چه بعضی ها در مقابل تفکر رهبری معظم جبهه می گیرند به همه ی شان توصیه می کنم دست از این شیطنت بردارند و الا جوابتان را حزب اللهی ها خواهند داد.
شاید شما نمازگزاران عزیز فلسفه ی نامگذاری هفته ی مسجد در ذهن شما باشد . تفکر انتخاب این روز بزرگ یک تفکر انقلابی با سماجت و پافشاری و مطالبه ی جمهوری اسلامی ایران و به علت آتش زدن مسجد الاقصی به دست صهیونیست ها این کار انجام گرفته با هدف مقابله با امت اسلام . چون جریلن بیداری اسلامی از مسجد و از مسیر عبودیت و بندگی ایجاد می شود و رژیم صهیونیستی اینت کار را انجام داد تا بخواهد مبارزه کند ولی سماجت عزیزان مان ، حاکمان و رهبران و مسولین مان در سازمان کنفرانس اسلامی تصویر شده که نگاهی را در این مسیر داشه باشند و روزی را به نام روز مسجد نامگذاری کند .
یکی از ابتکارات اسلام شکل دادن اجتماعات و ارتباطات جمعی بود و هم از منزل علوم وحیانی و عقل و نقل مان این جا است که با همکاری و هماهنگی ، هم دلی هم زبانی تصمیمات لازم را می توایم بگیریم .
اما آنچه را که باید گفت رسالت و نقش ائمه ی جماعات در تبیین و ترویج عملی و زبانی یکی از رسالت های مهم است . مردم زندگی مان را رصد می کند . مردم آداب و معاشرت روحانیت را رصد می کند . چه در گفتار و چه در رفتار و چه در کردار، چه در بیان و نگاه . چه در گفتمان و چه درآداب و معاشرت بزرگترین رسالت مان این است که نسبت به مسائل دینی و ترویج مسائل دینی از منزلگاه سبک زندگی و تخصیصاً نماز را به عنوان حقیقت جذاب و شوق انگیز محضر مردم معرفی کنیم که در واقع این خواست مقام معظم رهبری است .
مسجد پایگاه انسان سازی است . عمران دل در دنیا توسط مسجد ایجاد می شود . مقابله با دشمن ، بصیرت افزایی و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسلامی یکی از خواستگاه ها و فرمایشات ولی امر مسلمین بوده است.
امامت مسجد شغلی بسیار مهم و اساسی است و هیأت امناها نسبت به این مدیریت برنامه ریزی می کنند که مردم نسبت به این مسئله استقبال لازم را دارند .

مساجد هسته ی مقاومت و ویژتاً مقاومت فرهنگی است . اگر ما در ناتوی فرهنگی و خندق فرهنگی هستیم و دشمنان دارند برای این قلب عبودیت و بندگی و تسخیر این قلب مان برنامه ریزی می کند این مسجد هست که می تواند تأثیرگذار باشد . برنامه های زیبایی را جهت فرار از حصار و خاکریز فرهنگی و فرار از این مسیر دشمن با دشمن شناسی در اخیتار ما قرار می دهند . ان شاءالله علمای مان حتماً نسبت به این مسئله سخنان لازم را داشته باشند .
والدین بزرگوار امروز جوانان عزیزمان در سیبل اهداف فرهنگی قرار دارند . که متولیان امر و در رأس این ائمه ی اعزه ی جمعه و جماعات باید بصیرت افزایی کنند . باید اهداف شوم دشمنان را عنوان کنند و بگوئیم چه فتنه ها و توطئه های در پیش روی این عزیزان هست .
لذا با استفاده از این مکان مقدس و تریبونی که در اختیار مان از طریق دین مبین اسلام قرار گرفته می توان همچنان شعله امید را در شیره و جان جوانان عزیز و آحاد مردم قرار بدیهم و نسبت به نیاز جامعه سخنان لازم را به گوش مردم برسانیم.
با توجه به تقارن ایام شهادت دو شهید سعید عزیز ، دو خادمی که در مسیر عبودیت و بندگی بودند شهید رجایی و باهنر با اخلاص مردم محوری و با ساده زیستی و تفکر انقلابی شان در آن مدت کم توانسته اند در جسم و جان مردم قرار بگیرند و در همیشه تاریخ زنده و جاوید بمانند .
شهیدان دولت با ولایت پذیری شان و در محضر ولی فقیه زمان بودن و در فکر مردم بودنشان توانسته اند تاریخ را به نام خود ثبت کنند و این هفته را به نام هفته ی دولت نام نهند و امروز بعد از گذشت سی و هفت سال نام و یادشان زنده و .
ما دیدار صمیمانه دولت مردان را در محضر ولی امر مسلمین دیده ایم و گزارشی که ریاست محترم جمهور دادند و مطالباتی که ولی امر مسلمین امام خامنه ای عزیز در هفت سرفصل عنوان کردند را شنیده ایم که خدمت تان عرض می کنم .
مسئولین بزرگوار بارها و بارها عرض کرده ام تنها راه برون رفت از تمام مشکلات گوش دادن به منویات امام المسلمین خامنه ای عزیز می باشد و هر کی که توانتسه باشد موفق بوده است و من تعجب می کنم از آنهایی که به این نکتع توجه ندارند .
خوب قطعا یکی از عمده ترین مطالبات ولی امر ملسمین مسائل اقتصادی و اجرایی سیاست های اقتصادی بوده است .
خوب در همین راستا ما گزارشات مبسوط و بسیار زیبای بخشدار معزز دشت سر را شنیده ایم و این ثمره ی کرامت مردم و مسئولین محترم شوراها و دهیاران و بخشدار محترم سابق دشت سر و امروز هم با کیاست این عزیز ان شاءالله این مطالبات و این برنامه ها که جز حقوق و مطالبات مردمی است باید ایجاد شود که حقیقتا توانسته اند خدمات لازم را برای مردم به وجود بیاورند و نتیجه این هم دلی این گزارشی هست که عزیزمان داده اند.
بنده یک تبریکی باید محضر مردم دابودشت عرض کن . ما دیروز برنامه ای در مورد جشنواره ی برنج داشتیم دیدیم خواستگاه بخشدار محترم و معزز دابودشت ، شخصیتی که چندین سال است الحمدلله در فرمانداری خدمت کرده و کوله باری از تجربه دارند فرمودند که چون سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل هست ما باید جشنواره ی برنج مان را کم ترین هزینه برپا کنیم . باید این چنین باشد این رویکرد رویکرد مناسبی است و خواستگاه مقام عظمای ولایت هم اینچنین است هم مردم داری و هم فکر اقتصاد مقاومتی داشتن .
مشکلات و گره های اقتصادی مسئله ی اولی بوده که عنوان کردند در کشور وجود دارد و در گرو اجرای صحیح دقیق و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که اگر خدایی ناکرده اقتصاد مقاومتی در جایی فقدان ایجاد شود ایجاد لطمه می شود .
سازماندهی فرماندهی اقتصاد مقاومتی که رهبر عظیم الشأن مان دستور فروده اند و فعالیت های پرحجم و گسترده ای که باید ایجاد شود در سطح کلان کشور . حالا از بخش ها گرفته تا مراکز استان ها و در سطح کشور .
همه ی مان می دانیم که امروز معیشت مردم مورد تهدید است و فقر مردم را از پا در آورده است اقتصاد کشور فلج شده چرخه اقتصادی خوابیده باید مدقانه برنامه ریزی کرد و دفت لازم را اعمال بکنیم والا خطرناک خواهد بود .
امروز اشتغال جوانان عزیزی که در دانشگاهها با توجه به گرانی و تورم تحصیل کرده اند و بیکارند مورد تهدید است .
و یکی از سرفصل ها را جریان سیاسی عنوان کردند و مکرراً فرمودند که برجام این را به ما نشان داده که اعتمادی به آمریکا نیست و به برجام نمی توان دل خوش کرد و نم یدانم چرا این قدر از برجام دم می زنند و بعضی خوشبین به ارتباط با آمریکا هستند باز هم فرمودند که ما در کنارش بودیم و حمایت کردیم ولی آن چه که هست شیطنتی است که در کالبد شخصیتی دشمنان مان وجود دارد .
آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین باید سهم مناسبی در ارتباطات و این معادلات اقتصادی داشته باشند. جزئی از مطالبات رهبرمان می باشد که در این راستا ما باید دقت لازم را داشته باشیم.

سرفصل سوم علم و فن آوری بوده . جهش و سرعتی که ما در علم و فناوری داشتیم امروز از ان سرعت و جهش کاسته شده و این به نوعی تهدید هست. و گله مندی این شخصیت عظمی ولی امر مسلمین از اهالی علم این است که اموزش و پرورش و آموزش عالی و دانشگاه های مان دقت لازم را داشته باشند و الا موجب پیشرفت نخواهد شد باید برنامه ریزی لازم انجام شود تا بتوانیم جهش علمی مناسب را همچنان گذشته داشته باشیم مسئولین امر دقت لازم را داشته باشید .
سر فصل چهارم امنیت بوده که بواسطه ی خون شهدای عزیزمان چه در عرصه ی انقلاب و چه در عرصه های دیگر محقق شده . امام راحل مدیریت امنیتی نظام را با آن هدفی که داشته توانسته ایجاد کند و امروز شهدای حریم ولایت و امامت در امتداد مسیر تفکر معمار و معیار کبیر انقلاب موجب امنیت نظام شده اند و اگر اینچنین نبوده دشمن امروز در دل جامعه ما قرار می گرفت و موجب ناامنی کشور می شد و باید دقت لازم را داشته باشیم تا شرمنده شهدامان نباشیم و دیدیم در جبهه دیگر چگونه ورزشکاران مان در المپیک ریو چگونه با نام مقدس شهدا و امامت و ولایت خوش درخشیده اند و با بالا بردن پرچم مقدس نظان موجب سعادت کشورمان شده اند و همه مسئلین باید بدانند این که در سایه امنیت توانسته ایم مشغول خدمت باشیم به برکت خون شهداست اگر حق شناس نباشیم باید جوابگوی امام و شهدا باشیم.
البته باید دقت بکنیم شهدای مان ذخائر نظام اند نه این حقوق بگیران نجومی که در سخنان اخیر رهبری معظم میز به این موضوع اذعان داشته اند که باید دقت لازم انجام پذیرد و الا ضرر شامل حالشان خواهد شد.
فصل پنجم هم مسئله ی فرهنگ بوده که نسبت به این مسئله باید دقت شود فرهنگ شامل ادبیات، هنر، سبک زندگی، رفتار و اخلاق اجتماعی است و دستگاههای فرهنگی در تمام این بخشها مسئولیت و وظیفه دارند.
البته کسی طرفدار جزم ‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیست بلکه به آزاداندیشی اعتقاد راسخ داریم اما آزاداندیشی به معنای ولنگاری و اجازه دادن به دشمن برای لطمه زدن نیست اینکه حوادثی به وجود بیاید که موجب تهدید جامعه گردد در این باره باید دقت لازم انجام پذیرد و اگر ائمه اعزه جمعه توصیه هایی دارند نسبت به مسائل فرهنگی از جمله کنسرت به نفع خود مسئولین هست چرا حرافی بشه و نسبت به شخصیت نمایندگان مقام معظم رهبری سخنان سخیف گفته شود ائمه جمعه سخنان خدا و دین را به گوش مردم می رسانند و قطعا گوش دادن به این منویات برای تان راهگشا خواهد بود.
امروز فرهنگ جامعه مورد تهدید است و دشمنان از طریق فتنه و نفوذ مشغولند که بنده توصیه می کنم که متولیان امور دقت لازم را معمول بدارند و الا ضرر خواهند کرد و حزب اللهی ها در مقابلشان خواهند ایستاد.
ششمین سرفصل از اولویتهای کشور و نقشه راه دولت، موضوع اهمیت برنامه ششم توسعه و لزوم تسریع در نهایی کردن آن بود.
و قطعا می دانیم که برنامه‌های توسعه، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و همچون حلقه‌های یک زنجیر، کشور را به اهداف برنامه چشم‌انداز می‌رسانند، بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ششم، نگذارید کار بیش از این متوقف شود.
هفتمین سرفصل بیان شده در مورد فضای مجازی بوده است و اینکه فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، بسیار وسیع و غیرقابل توقف است که فرصتهای بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.
ضرورت استفاده حداکثری از فرصتهای فضای مجازی و دفع تهدیدهای آن، هدف از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی همین بوده است و باید در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی آن تسریع شود و نیز خانواده ها نسبت به فرزندان شانم این دلسوزی را داشته باشند که باید مدیریت شود و خیال نکنیم هر چه سرعت بالاتر برود بهتر هست تازه گرفتاری ها شروع می شود.
بنده هفته ی دولت را محضر دولت مردان عزیز تبریک عرض می کنم . این هم از کرامت بخشدار محترم دابودشت بوده . قرار بود هر دو بخشدار در این هفته محضر شما گزارش دهند که با توجه به کمبود وقت جناب آقای حسین نژاد این هفته گزراش دادند و هفته ی بعد قطعاً سخنان و گزارشات مبسوطی آقای حیدری خواهند داشت و از همه ی دهیاران و مردم درخواست می کنیم با سروقت حاضر شدن پای ارائه ی گزارش این عزیز حاضر باشیم . که دیروز ما طرح های متعددی را افتتاح کردیم . ولی ما انتظارمان از مسئولین بیشتر از این است . و ان شاءالله فردا هم نسبت به دشت سر افتتاح های را خواهیم داشت .

و اما امروز با حضور شخصیتی که همه ی مان دوستش داریم . از رهبر معظم گرفته تا مردم ولایت مدار استان مازندران و شهرستان آمل و بخش دابودشت ، فرزند عزیز دابودشت با حضور در سه المپیک و کسب مدال در دو المپیک و پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی ملقب شده . ما به وجود شما جهان پهلوان ، قاسم رضایی عزیز افتخار می کنیم . شما قطعاً نماد ایمان و تقوا می باشد و با لایت مداری تان و در مسیر ولایت مطلقه ی قیه بودن تان موجبات سعادت را رقم می زنید که هم صاحب مدال شده اید و هم خواهرمان با حجاب و متانت خود صاحب غیرت دینی شده اند و بزرگترین بلندگوی جهان و توانسته اند معرف ابعاد شخصیتی زنان مسلمان با غیرت دینی باشند، ما در دیداری که ساعتی اخیر در منزل ایشان و در دفترمان داشته ایم سخن از ارادت شان و دعای رهبر معظم و پیامی که داده اند و بارقه ی امیدی که ایجاد شده . از مسئولین شهرستان تشکر می کنم . از مسئولین معزز و مسئول محترم ورزش و جوانان شهرستان امل جناب آقای نصری که توانستند استقبال خوبی را برای این عزیز داشته باشند و امرز هم این منزلگاه وحدت و شور و شعور به حضور این عزیز مزین شده . با حضور مسئولین در بین دو نماز ان شاءالله از این عزیز تجلیل خواهد شد . وظیفه مان هست . بنده از عزیزان مان در خواست می کنم که نسبت به قول هایی که داده شده انجام وظیفه کنیم و بنده از شهردار محترم آمل و مسئولین محترم در رأس نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست دارم تا عنایت شود تا خانه ای برای ایشان تهیه تا مقدمه ازدواجشان محقق گردد .
بنده از جناب آقای حیدری بخشدار محترم و شهردار محترم می خواهم تا آنچه که در شأن این عزیز مان هست انجام بدهیم و البته دیدیم که عزیزان و قهرمانان مان در شهرستان های متعدد مسئولین ذی ربط چه کاری برای قهرمانان می کنند گرچند که در شهرستان امل قرار هست بلواری به نام ایشان شود . حالا جناب آقای حیدری ما در دابودشت به نام و یادبود این عزیز چه باید بکنیم ؟ با کیاست حضرتعالی و شورای اداری که انجام می دهید قطعا به نامشان مسیری و بلواری ثبت و یا در صورت امکان هدایای دیگر چون ایشان فرزند دابودشت هست و ما باید وظیفه مان را در قبال این عزیزان انجام بدهیم و بنده این مدال و عزت و غیرت را تبریک عرض می کنم . قدم تان بر ما مبارک باشد . گرچند که برای ما و مردم ما این مدال شما همان مدال طلاست . با توجه به کج فهمی ها و نامردی هایی که داوری همه مان دیدیم . آقای قاسم رضایی بنده عرض کردم بنده تمام کشتی های تان را دیدم و دعا می کردم که موفق باشید و همه ی ورزش های ایران را با توجه به وقتی که نداشتیم دیدیم و دعا کردیم و حضرت عالی هم چنان به عنوان جهان پهلوان و قهرمان در ذهن ما نقش بسته و تازه هم مادر و پدر شهید هادی جعفری هم به شما گفتند که دعا کردند و دعا می کنند که ان شاءالله در برنامه های بعدی هم موفق باشید . ما در آمل چهره ای متعددی داریم همچون جناب دکتر محمدی آملی هم نائب قهرمان هستند که امروز در خدمت شان هستیم و مدال های متعدی را کسب کردن و موجب افتخارمان هستند . ان شاءالله بتوانیم پهلوان پروری کنیم .

photo_2016-08-27_10-18-09 photo_2016-08-27_10-16-22 photo_2016-08-27_10-16-47 photo_2016-08-27_10-16-49 photo_2016-08-27_10-16-52 photo_2016-08-27_10-16-54 photo_2016-08-27_10-16-56 photo_2016-08-27_10-16-58 photo_2016-08-27_10-17-01 photo_2016-08-27_10-17-03 photo_2016-08-27_10-17-05 photo_2016-08-27_10-17-08 photo_2016-08-27_10-17-10 photo_2016-08-27_10-17-12 photo_2016-08-27_10-17-14 photo_2016-08-27_10-17-17 photo_2016-08-27_10-17-19 photo_2016-08-27_10-17-21 photo_2016-08-27_10-17-24 photo_2016-08-27_10-17-30 photo_2016-08-27_10-17-33 photo_2016-08-27_10-17-41 photo_2016-08-27_10-17-43 photo_2016-08-27_10-17-47 photo_2016-08-27_10-17-53

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.