پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

امام جمعه دابو و دشت سر در خطبه های نمازجمعه بیان کرد:
با عاملین حقوق های نجومی برخورد جدی شود/خیابانهای ما بوی لجن بی عفتی و بی غیرتی می دهد/سیاست های کاذب و دامنگیر غرب به هیچ کس وفا نکرده است
حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقی زاده گفت:در جنگ احد مسلمین گلوگاه احد را رها کرده و شکست خوردند پس باید گلوگاه های ارزشی انقلاب حفظ شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول
تقوی یعنی تولدی دیگروایجادارتباط باخدا,تقوی یعنی تولی جستن به زیبایی هاوتبری جستن ازبدی ها
بسیاری ازبلاهاازقطع ارتباط باخداست.خوب می بینیدکه بعداززلزله وبادوطوفان نمازبخوانیدتابلاازشمادفع شودیعنی ارتباط باخدامنجی بشریت است.
جامعه ای که ارتباط باخدادرآن جامعه قطع بشودواحکام الهی انجام نشودموجب نزول بلامی شودنه تنهاموجب عدم استجابت دعامی شودبلکه موجب نزول بلامی شودازخدابخواهیم:اللهمَّ أغفِرلِیَ الذُنوبَ التی تُنزِلُ البلاء درراه حفظ جامعه _درراه تقوای جامعه ,درراه سلامت جامعه بکوشیم اهل تقوی باشیم .
بحثی که درمحضرشریف سروران عزیزعرض نموده ایم این بوده است که چگونه بایدمعاشرت هایمان رامنطبق برقرآن کنیم .آیاواقعاً ازدواج های ما,مهریه های ما,رفت وآمدهای ما,مطابق باملاک های قرآنی وحدیثی است؟مادراین زمینه روایت وحدیث کم نداریم ,کتابی داریم تحت عنوان (أَلفَ حَدیثٍ فِی المؤمن)هزارحدیث درباره مؤمن آورده است که درمورد چگونگی راه رفتن مؤمن,نشستن مؤمن,غذاخوردن مؤمن وآداب معاشرت می باشد.
امااخلاق معاشرت زیربناهایی داردکه مربوط به همه جاهست رابطه پدربافرزند,همسرباشوهر,شوهرباهمسر,دوست بادوست,ارباب باکارمند,رئیس بامرئوس,لذابحث مادراین رابطه است.
یکی اززیربناهای مهم اخلاق معاشرت که اگرفرصتم اقتضاءمی کندبیشتردررابطه اش عرض نمایم بحث حیاءاست.حیاءبه عنوان یک ارزش مطرح است حدیث داریم ألأِسلام ُعُریانٌ اسلام عریان است فَلِباسُهُ الحَیاء پوشش اسلام حیاءاست.
درحدیث آمده است (الحیاءُسَبَبٌ أِلی کُلِّ جَمیلٍ منشأ تمام نیکی هاتمام ارزش هاحیاء است.)
امرورحیاءدرجامعه ی ماکم شده است.
این راعرض کنم که حیاءغیرازخجالت است ,حیاءغیرازتقوی است ,حیاءغیرازخوف است ,حیاءغیرارشرم است,ماگاهی به اشتباه حیاءراخجالت معنامی کنیم درحالیکه خجالت یک حالت اضطراری است .مثلاشخصی واردجایی می شودنمی تواندحرف بزندخجالت می کشداین حیاءنیست حیاءیک حالت اختیاری است خوف به خاطرعذاب است امابه طورمثال حیاءبه خاطرعذاب نیست
حیاءازناظراست تقوی ازحرام است اماحیاءفقط ازحرام نیست.حیاءصفت ارزشمندی است که مهم ترازتقوی وخوف ویقین وبلکه پایه واساس همه یاین هاست.لذاحدیث داریم اگرکسی بخواهدمجسمه ی حیاءرابسازدلَوکان الحَیاءُرَجُلاً لَکانَ صالِحاً می شودیک شخصیت صالح.
یک حدیث دیگرهم داریم که اگربخواهی حیاءرانقاشی بکنی چه می شود؟(لَوکانَ الحَیاءُ صورهً صورهٌ لکان الحسین )می شودامام حسین(علیه السلام)حیائی که مجسمه اش می شودرجل صالح حیائی که سبب همه ی کارهای جمیل است.حیائی که پوشش ولباس اسلام است.
عزیزانم حیاءغیرازشرع است شایددریک جاهایی شرع اجازه می دهدولی حیاءاجازه ندهدمثلاً کسی که دریکاتاق عریان باشدآیااین شرعاً حرام است؟خودش هست وتنهایی خودش ,عریان خوابیدن شرعاً حرام نیست اماحیاءمیگویدجایزنیست این عمل بی حیایی است درخوابگاه دخترانه ویازنانه است مردی نیست همه دانشجوی زن هستنداجازه دارنددرمقابل هم به هرشکلی هم راه بروندولی حیاءمی گویدخانم محترم بالباس زننده ولخت وعریان نباش (البته اون حدشرعی اش)برای مردچقدرپوشش لازم است؟به اندازه ای که بپوشدحالایک مردبالباس زیریارکابی وشلوارکوتاه به خیابان بیایدآیاشرعاً حرام است؟اوکه پوشش شرعی واسلامی داردبه اندازه طبیعی خودش راپوشانده امااین پوشش بی حیائی است لذاحیاءاهم ازحیاءشرعی است .حیاءبرترازپوشش است یک دخترجوان می تواندصورتش بازباشدامااگرهمین دخترجوان درکلاس یادرمصاحبه ای صورتش بازباشدآیاشرعاًجایزاست؟نامحرم به اونگاه می کنندازصورتش بهره برداری می کنندشرعاجایزاست که صورتش بازباشداماحیاءمی گویدصورتش رابپوشاندمی گویداگرچه شرع اجازه داده اماشماخودت رابپوشان.
همچنین حیاءبرترازموضوع خجالت است حیاءرادرفارسی به قول شهیدمطهری نمی توان معناکردبه قول این استادفرزانه بعضی ازواژه هارادرفارسی نمی توان معناکرددربسم الله الرحمن الرحیم نمی توان درفارسی برایش معادل پیداکنی رحمن ورحیم که معنایش بخشنده ومهربان نیست برای الله الصمددرفارسی نمی توان واژه ای پیداکرد.
پس معنای حیاءیکی می گویدشرم ,شرم که حیاءنیست شرم یک حالت اضطراری است وحیاءیک صفت اختیاری است یکی می گویدتقوی ,تقوی ازحرام است ولی حیاءگاهی درعرف است ولی حرام نیست .
یکی می گویدخوف ,حیاءکه خوف نیست یک عظمت وابهت است گاهی به مردم گفته می شودحجاب داشته باش حجاب فعل است ولی حیاءصفت است تاماحیاءراجانیاندازیم نمی توانیم به دختران گفت حجاب داشته باشید.
مابرای حل مشکلی که دربحث حجاب یادرروابط داریم سراغ فعل می رویم ومی گوییم خانم مویت رابپوشان چادرت راسرت کن امااگرحیاءرابرایش جاانداختی خودش چادرسرمیکند اگردرروابط پدروفرزندواردشدخودش احترام پدررارعایت می کنداگردرروابط زن وشوهرواردشدخودمادررعایت اولادرامی کند.لذامااول بایدزیربنای های معاشرت رادرست بکنیم ویکی اززیربناهای مهم معاشرت حیاءاست.

خطبه دوم
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله

خودم وهمه شمانمازگزاران ومؤمنان خدادوست رابه تقوای الهی ومبارزه بانفس اماره ودوری ازگناه ونظم درامورات زندگی دعوت وسفارش می کنم .
ازراه ایمان وتقواست که انسان به عمل صالح می رسدوآنچه که انسان رابه عمل صالح می رساندتقوای الهی است وعمل صالح نشان ازایمان وتقوای انسان هاست وگناه انسان راازاوج کمال انسانی ساقط می کندهرگناهی ضربه به روح انسان وصفای انسان ومعنویت اوواردمی کندوشفافیت روح انسان راازبین می بردوآن راکدرمی کندحتی گاهی گناه موجب عدم موفقیت درزندگی انسان می شودمثلاًدرجنگ احدکه نیمه شوال سالروزجنگ أُحُدمی باشدبخاطرکوتاهی وغفلت وتقصیرجمعی ازمسلمین پیروزی اولیه مسلمانان تبدیل به شکست شدیعنی مسلمانان درجنگ أحدابتداپیروزمی شوندوماعده ای به طمع غنیمت دروظیفه خودکوتاهی می کنندکه بایک شبیخون دشمن غافلگیرمی شوندوشکست می خورندکه درسوره ی آل عمران حدود۱۲آیه درهمین سوره ودرهمین موضوع شکست اشاره شده است که این حادثه رابررسی وموشکافی نموده است که علت شکست چه بوده است خداونددرقرآن مجیدگناهان گذشته افرادووسوسه های نفس اماره ونفوس شیطان راعلت این شکست می داندیعنی یکی ازاثرات مهم گناه این است که درصحنه های مبارزات اجتماعی آنجایی که حرکت انسان هانیازبه پشتکاردارداین گناهان انسان راازپادرمی آوردوانسان راگرفتارمی کندلذادرجنگ احدعده ای بخاطردنیاطلبی وعدم تبعیت ازولایت وفرماندهی وجمع آوری غنیمت گردنه رارهاکردندمیدان رابه دشمن دادندوموجب شدندمقداربسیارزیادی ازخون های پاک به زمین ریخته شودخون شخصیتی مثل حمزه سیدالشهداءعموی پیغمبر(صلی الله علیه وآله)نیزدرهمان جنگ ریخته شدوبه شهادت رسیدپیغمبرزخم برپیشانی اش واردشدودندان پیغمبرشکسته می شودکه ندادادندپیامبرکشته شدهمه دررفتندیکی ازرزمندگان فریادمی زداگرپیامبرکشته شدخدای محمد(صلی الله علیه وآله)زنده است این پیغمبرزنده است امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)فداکاری بسیارزیادیازخودنشان دادندکه ملائکه آسمان فریادمی زدندلافَتی أِلّا علی لاسَیف أِلّاذُوالفَقارکه درآن روزحتی حکومت نوپاونظام نوپای اسلام دچارتزلزل شدهمه بخاطرکوتاهی عده ای ازانسان هایی که دچارایمان سستی بودندکه کمبودایمان وضعف آن درعمل بعدی انسان اثرداردوقتی میدان جهادی وامتحان پیش بیایدضعف ایمان خودش رانشان می دهداگرجنگ احدراامروزدرمقیاس مسائل تاریخی وجهانی ومسائل جامعه یک حادثه کوتاه مدت وکوچکی می دانیم امادرسی  قرآن مجیددرباره ی جنگ احدبه مادادکه متعلق به همیشه زمان است که أِنَّ اللهَ لایُغَیِّرُمابِقَومٍ حتّی یُغَیِّرُمابِأَنفُسِهِم که این یک قانون است مثل قانون جاذبه زمین مثل قانون ۴=۲×۲مثل سایرقوانین طبیعی ای که خدانعمت راازقوم یاافرادبرنمی گرداندمگرآنکه آن افرادبارفتارخودشان باعملکردخودشان باسوءتدبیرشان درموردخودشان نعمت خودشان رابرمی گردانند.مثلاً درفتنه ۸۸ نیزاین چنین بودکه عده ای به وظیفه خودعمل نکردندبه حرف فرماندهی وولی امرمسلمین گوش نکردندسوءتدبیرداشته اندوپیروزی بدست آمده درانتخابات باحضور۴۰میلیونی مردم که بااقتداروموفقیت بزرگی برای نظام بودمثل عده ای ازاهل احدبااشتباهاتی که داشته اندتبدیل به ضعف کردندوقضیه برگشت پیروزی ازدست رفت لذابایدعملکردخودراتصحیح بکنندوعامل مهم درتصحیح عملکردشان توبه است استغفاراست بیایندبگویندرَبَّناأغفِرلَناذُنوبَناوَأِسرافَنافی أَمرِناخدایابه کرمت ازگناه وستمی که مابرخودکرده ایم ازمادرگذرلذااین نظام حرکتش وموفقیتش فقط ازطریق تقوی امکان پذیراست خاصیت نظام اسلامی این است که نظام حق بابی تقوایی پیش نمی رودتقوی می خواهداگرتقواباشدوحدت است واگر وحدت باشدپیروزی است.وحدت جریان مؤمن ,وحدت جریان انقلابی ,وحدت التزام ,نظام ,وحدت مردم ولایتمداراین شهرستان مهم است این وحدت است که می تواندمارابه خوانندهایمان برساندخودیت ها ومنیت هاراکناربگذاریم خودرانبینیم خداراببینیم خشنودی قلب امام زمان (عجل الله)راببینیم رضایتمندی وسروردل مقام معظم رهبری مدنظرباشدآن وقت وحدت حاصل می شودوآن وقت پیروزی حاصل می شودآن چیزی که موجب شکست جنگ احدشدوامروزهم خدای ناکرده گریبانگیرنظام وجمهوری اسلامی منجرخواهدشدمی توانندچندچیزباشد.
اول:دنیاطلبی ,زمانی که مسلمین به دنیاطلبی روآورده اندمنجربه شکست شده است دراحدجهت جمع آوری غنائم ازفرمان نبی وولی خودسرباززدندلذادشمن به آنهاضربه زدوشکست خورده اندوآنچه می تواندنظام مقدس جمهوری اسلامی راضربه بزندمستی اشرافیگری ووقاءتجمل گرایی ودنیاطلبی کارگزاران نظام است وقتی خودم ناکرده شکم هاازحرام پرشوددفاع ازنظام مقدس جمهوری اسلامی ضعیف می شودیکی ازچیزهایی که درمحورهای اصلی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای می باشدمقابله بااشرافیگری وفسادهای ناشی ازآن ,رهبری معظم فرمودندحقوق هاوبرداشت های غیرمنصفانه ازبیت المال نامشروع وگناه است این وکالت خیانت به آرمان ها
ی نظام اسلامی است وبایداین حقوق هابرگردانده شوندوعاملین مجازات شوندوخائنین به نظام مجازات گردندکه توفیق درسیاست وگرداندن نظام راندارنداین فرمان ولی مطلق حق وولی فقیه زمان است البته کسانی بایدبامفاسداقتصادی مبارزه کنندکه خودشان ازاین مسیرجداباشندرطب خورده کی تواندمنع رطب کندآنکه خودازاین اموال خورده است وخودش ازویژه خواران نظام است ازاین امتیازات غیرمنصفانه وغیرشرعی بهره مندشدچطورمی توانددرمقابل مفاسداقتصادی ایستادگی نمایدلذابایددرمبارزه بامفاسداقتصادی ملاحظه همه امورراکردکه حتی امروزمسئولین نظام می گویندحقوق ۲میلیون طبیعی است امروزاین حقوق راطبیعی می دانند.دراین جامعه ای که کارگرش وکارمندجزءراببیندتاافرادفقیرجامعه راببیندکه نان شب ندارندوبرخی بایارانه زندگی می کننداین هارادرنظربگیریدبعدبگویید حقوق ۲۰ میلیونی طبیعی است که برخی افشای حقوق نجومی راکارزشت دانسته اندوخیانت دانسته اندوکارخودشان راوخیانت خودشان رازشت نمی دانندکه متأسفانه یکی ازنمایندگان مجلس درجلسه علنی جمعی که گفته اندکه هرجلسه ای که درمجلس علنی برگزارمی شودهردقیقه ای ۲۰میلیون برای نظام هزینه داردازاین حرام خواری هادفاع می کندومی گویندماحق خودمان راازانقلاب گرفته ایم سؤال :شماچه حقی ازانقلاب دارید؟خون دادید؟مال دادید؟فرزنددادید؟چه کرده ایدغیرازاینکه ۳۷ سال ازانقلاب می خورید؟.
البته رئیس جمهوردرحال پیگیری است وبیانیه هم داده اندوگفته اندباکسی عقداخوت نبسته اندوماهم خواهان این هستیم که رئیس جمهورباهمه متخلفین دراین موضوع برخوردکندحتی اگربرادرش باشد.
تشکرمی کنیم ازمسئولین دردادن بیانیه هاولی بایددرعمل شاهدتبعیت ازحکم حکومتی رهبرعظیم الشأن باشیم ومحاکمه وعزل وبرکناری مخاطیان راداشته باشیم آنکه ازبیت المال به طرزنامشروع گرفته اندبرگردانده شودتااعتمادمردم دراین نظام حفظ گرددبایدباجریان اشرافیگری که کام ملت راتلخ کردندبرخوردشودتااقتدارشان نشان داده شودوهم کام ملت به عدالتشان شیرین گرددوازمدیران پاک دولت دفاع گرددتامردم فکرنکنندهمه مسئولین ویژه خوارندتاحیثیت مدیران ارزشی ولایق که بسیاربسیارزیادندحفظ شودوراه نجات این نظام مقدس برخوردبامتخلفین وویژه خواران ورانت خواران واشرافیگران است که خطاشرافیت خطری بسیارزیاداست خطرمفسدین واشرافیگران ازخطرمتکبران بیشتراست که به قول پیامبراسلام حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)۲چیزکه می تواندیک ملت راازپای درآورد۱_عدم مجازات افرادخاطی معتبر۲_مجازات افرادگمنام.دیدیم بعضی کارمندهای بانک رابخاطرافشای فیش هامجازات کردندواخراج کردندمادرخواست داریم که اگر:مست گیرند هرآنچه هست گیرند
سرمایه مدیران همه قوای سه گانه ودستگاههای اجرایی _قضائی رابررسی کنند,چگونه یک نفرنماینده مجلس می شودیک دوره نماینده می شودآن همه سرمایه جمع می کندوبرای رفتن به جمعی میلیاردهاتومان هزینه می کند.
بیاییدزندگی مسئولان نظام راباحقوق متعارف برآوردکنید ببینید چقدرسرمایه جمع می کنند اگر سرمایه های آنان نامتعارف است از چه راهی بوده است مگردرتاریخ نداریم صحابه های پیامبربعضی آنچنان ثروتی جمع می کردندکه سرمایه وشمش های طلایشان راباتبربین ورثه شان تقسیم کردندوقتی فسادبین صحابه پیامبراست امروزنیست؟!لذااعلام ومطالبه قبل وبعدمسئولیت درخواست همه مردم است دومین عامل شکست جنگ احد:غفلت مسلمین بودکه آن روزتنگه أحدوگلوگاه احدرارهاکردندوشکست خوردنداگرامروزهم غفلت کنیم وگلوگاه هارارهاکنیم شکست می خوریم گلوگاه های ارزشی انقلاب ,گلوگاه های عفاف وحجاب راحفظ کنیدبرای مقابله بادشمن گلوگاه های نفوذافرادبدحجاب وبی حجاب رابایدحفظ کنید.گاهی باتذکرلسانی ,گاهی باامربه معروف ونهی ازمنکروگاهی باراهپیمایی وتظاهرات علیه بدحجابی قدم برداریم
سروران عزیز امروز جریانات متعددی در جامعه در حال شکل گیری است از جمله کودتای نافرجام و غیرموفق ترکیه بوده است از یک منظر خونهای به ناحق ریخته مسلمانان جهان بالاخص سوریه و عراق و لبنان و بحرین و لیبی و مصر و فلسطین که با حمایت دولت ترکیه انجام می گرفت و بعضا شخصا مدیریت حضور داشته اند و مکرر توصیه میکردیم متوجه اعمال خودتان باشید که گریبانگیرتان خواهد شد و نتیجه اش را دیدیم و از منظر دیگر مدیران و طراحان این کودتا نه و تنها همان افراد اندک افسران و مسئولان سابق بوده اند بلکه آمریکا و اسرائیل و عربستان و همه سفاکان غرب در صدد از بین بردن دولت ترکیه بوده اند ولی چون اقبال مردمی داشته اند و مردم وفادار به نظام بوده اند هیچ کس نتوانسته اند هیچ کاری بکند و از امروز وظیفه اردوغان و دولتش به مردم بیشتر شده است و قدردان مردم اش باشد و متوجه باشند سیاست های کاذب و دامنگیر غرب به هیچ کس وفا نکرده است و هر کسی را خواسته اند کنار زده اند چون طاغوتیان گذشته اقبال مردمی نداشته اند سقوط کرده اند و حق شناس کشورهای همسایه باشید که و سایه هم دلی می شود ایستادن و مقاومت کرد
موضوع بعدی در مورد
منکرات و کشف حجاب و بی عفتی ها و مراسم های در تالارها و باز و خیابانهای مان هست که بوی لجن بی عفتی و بی غیرتی می دهد و الحمدلله از سوی مسئولین و اعلان شده جدیت با انها را لذا نیروی معظم انتظامی با این تمام با سوداگران فحشا و اخلال کنندگان امنیت نظام مقابله نماییم
موضوع بعدی در مورد منطقه و سوریه است که در منطقه قنیطریه الان در حال مبارزه هستند و انشاءالله اگر ترکیه به خودش بیاید و به عزیزان سوریه کمک کند پیروزی نزدیک خواهد بود
یکی دیگر از موضوعات در مورد جشن وا برنج هست که مثل یا گذشته برگزار خواهد شد لذا هم از فرماندار محترم و نماینده معزز و محترم وهم از مسئولان جهاد کشاورزی میخواهم مثل سال گذشته به همان زیبایی انجام پذیرد و خواهشا به همه بخش ها نگاه شود
یکی و اخباری که اخیرا شنیدیم موفقی های بوده که عزیزان در اداره برق کسب نموده اند و به فضل خدا مشکلات برق یکی پس از دیگری مرتفع خواهد شد و بنده از همه هر تقدیر و تشکر می نمایم

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.