پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نمایش بزرگ ترین عدد از دیتابیس با ADO
برای اینکه بزرگترین عدد از دیتابیس رو نشان بدیم ابتدا یک کلاس ایجاد میکنیم و کد مربوط به ارتباط با دیتابیس رو مینویسیم که من از یه کلاس به نام دیتابیس که ساختم اول به دیتابیس وصل میشم . این کلاس مربوط به دیتابیس می باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

به نقل از وبلاگ آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی /

برای اینکه بزرگترین عدد از دیتابیس رو نشان بدیم ابتدا یک کلاس ایجاد میکنیم و کد مربوط به ارتباط با دیتابیس رو مینویسیم که من از یه کلاس به نام دیتابیس که ساختم اول به دیتابیس وصل میشم . این کلاس مربوط به دیتابیس می باشد.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GroceryStore.Class
{
public static class DataBase
{

public static string constring = @”Data Source=” + Properties.Settings.Default.IP +
“;Initial Catalog=DBGroceryStore;User ID=SayyehBan;Password=destory1991”;
//}
//public static class GetData
//{

public static DataTable populateUsingDataReader(string myQuery)
{
DataTable dt = new DataTable();
using (SqlConnection con = new SqlConnection(DataBase.constring))
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand(myQuery, con);
con.Open();
SqlDataReader dr = null;
dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
if (dr.HasRows)
{
dt.Load(dr);
}
return dt;
}
}
}
}

در مرحله دوم کلاس مربوط به اعداد که میخواهیم از دیتابیس نشان بدیم یعنی بزرگترین عدد از دیتابیس دستورات مربوط به کلاس

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GroceryStore.Class
{
public class ClsBigNumber
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
SqlConnection con = new SqlConnection(DataBase.constring);
private string Atcnt;
public string BigCodeAmval()
{
con.Open();
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = “SELECT MAX(AL_Code_Amval) FROM Tbl_AL_Code_Amval”;
cmd.Connection = con;
Atcnt = Convert.ToString(cmd.ExecuteScalar());
con.Close();
return Atcnt;
}

public string BigCodeAnbar()
{
con.Open();
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = “SELECT MAX(ALCA_AL_Code_Anbar) FROM Tbl_AL_Code_Anbar”;
cmd.Connection = con;
Atcnt = Convert.ToString(cmd.ExecuteScalar());
con.Close();
return Atcnt;
}
}
}

حالا در فرم مورد نظر دستورات مربوط به ارتباط به دیتابیس و نمایش بزرگ ترین عدد اقدام میکنیم تا در فرم مورد نظر اعداد بزرگ تر را نمایش دهیم که از این دستورات استفاده میکنیم.

اول کلاس را صدا میزنیم.

        ClsBigNumber bigNumber=new ClsBigNumber();

 //متغییر های مربوط به نمایش بزرگترین عدد
private int NewID = 1;
private string strnewid = ” “;
private string obj;
//کد بزرگتر اموال برای  سطح دسترسی اموال
void BigCodeAmval()
{
try
{
LblBigAmval.Text = “”;
obj = bigNumber.BigCodeAmval();
if (obj.ToString()!=””)
{
NewID = Convert.ToInt32(obj.ToString()) + 1;
strnewid = NewID.ToString();
strnewid = strnewid.PadLeft(1, ‘0’);
LblBigAmval.Text = strnewid;
}
else
{
LblBigAmval.Text = “1”;
}
}
catch (Exception ex)
{
ClsError.show(ClsError.ERROR_UNHANDLED_Code,”104 \n”+ex.Message,””);
}
}
//کد بزرگتر انبار برای  سطح دسترسی انبار
void BigCodeAnbar()
{
try
{
LblBigCodeAnbar.Text = “”;
obj = bigNumber.BigCodeAnbar();
if (obj.ToString() != “”)
{
NewID = Convert.ToInt32(obj.ToString()) + 1;
strnewid = NewID.ToString();
strnewid = strnewid.PadLeft(1, ‘0’);
LblBigCodeAnbar.Text = strnewid;
}
else
{
LblBigCodeAnbar.Text = “10”;
}
}
catch (Exception ex)
{
ClsError.show(ClsError.ERROR_UNHANDLED_Code, “105 \n” + ex.Message, “”);
}
}
///
/// نحوه صدا کردن دستور و نمایش اطلاعات
///
///
///
private void Frm_Create_First_User_Load(object sender, EventArgs e)
{
BigCodeAmval();
BigCodeAnbar();

          }

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.